СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Бандура О. Вивчення елементів теорії літератури в 4-7 класах. — Київ: Наукова думка, 1981. 2. Бернадська Н. Українська літера­ тура XX століття: Навч. посіб. для старшокласників та вступ­ ників до вищих* навч. закладів. — Київ: Знання-Прес, 2002.■■ 3. Бойко…

Аналіз літературного художнього твору

Для того, щоб сприйняти, зрозу­ міти твір, його треба проаналізувати: Аналіз твору має бути цілісним — у єдності змісту та форми, а також системним. 844 Які аспекти твору вичленовуються в процесі аналізу? Читаючи твір, треба з’ясувати, де коли він написаний,…

Різновиди строф

Основною одиницею віршового тексту є строфа — звуково закінчена Віршова сполука, яка повторюється в поетичному творі, об’єднана здебіль­ шого спільним римуванням. Найменшою строфою вважається двовірш (дистих), максимальною — вісімнадцятивірш. У силабо-тонічній системі, крім двовіршів (дистихів), розрізняють тривірші (терцети, терцини), чоти­…

Рима та римування

Як правило, для вірша характерна рима — співзвучність закінчень у суміжних та близько розміщених словах, які можуть бути на місці кла­ узул (заключна частина віршованого рядка) або перебувати в середині вір­ шового рядка. Рима надає віршовому рядку більшої стійкості, чіткіше…

Етапи визначення розміру вірша

1. Роботу починаємо з того, що роз­ ставляємо наголоси і складаємо схему рядків вірша. 2. Визначаємо закономірності чергу­ вання наголошених і ненаголоше- них складів. 3. Поділяємо на стопи: Це було у тому місті, — w — w — w —…

Найпоширеніші системи віршування

Метрична. Характеризується нор­ мативним чергуванням довгих та ко­ ротких складів (поширена в антично­ му віршуванні). Силабічна. Первісною ритмічною одиницею взято склад (система, влас­ тива мовам з постійним наголосом — французькій, польській та ін.). Тонічна. Спирається на повтор слів або словосполучень…

Віршування, або версифікація

Версифікація (від латинського ver- sificatio, від versifico — складаю вірш) — система організації поетич- УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРА ТУРА ного мовлення, в основі якої закладе­ не закономірне повторення певних мовних елементів.

Тропи (художні засоби)

Анафора (від грецького anaphora, буквально — винесення нагору) — стилістична фігура, яка утворюється повтором слів або словосполучень на початку суміжних мовних одиниць. Наприклад, у поемі М. Рильського «Слово про рідну матір» кожна нова строфа починається піднесеним і урочистим: Благословен той…

Форма твору

Архетип (від грецького arche — по­ чаток, походження і typos — образ) — прообраз, первісний образ, ідея. Архетип закладений в основу чут­ тєво-настроєвих комплексів, найяск­ равіше постає в міфах, фантазіях, снах, художній творчості у вигляді стійких мотивів та асоціацій. Архе­…

Аналіз літературного твору. Зміст твору

Ідея (від грецького idea — вигляд; ідея) — основна думка про відтворені життєві явища й події. Вона ор­ ганічно пов’язана з темою, адже несе в собі оцінки зображених у творі лю­ дей, стосунків між ними, щось схва­ лює, підносить, а…

Ліро-епос та інші міжродові і суміжні жанри

Байка — один з найстаріших жанрів, походить, очевидно, від ка­ зок про тварин, від яких він поступо­ во відокремлюється. Основополож­ ником давньогрецької байки вважа­ ють напівлегендарного байкаря Езопа (VI ст. до н.е.). Вершин своїх твор­ чих можливостей жанр досягає в…

Драматичні жанри

Водевіль (від французького vaude­ ville, від назви долини річки Вір у Франції, де в XV ст. вперше з’явився цей вид художньої творчості) — лег­ ка комедійна, переважно одноактна п’єса з анекдотичним сюжетом, у якій драматична дія поєднується з музикою, піснями,…

Ліричні жанри

Гімн (від грецького hymnos — уро­ чиста пісня) — урочистий музичний твір програмного звучання. Існують державні гімни, що поряд з гербом і прапором символізують державу і є одним з атрибутів незалежності країни. Найпопулярнішим українським національним гімном з другої поло­ вини…

Епічні жанри

Епопея (від грецького еророіїа — епічна пісня) — монументальний твір епічного змісту, в якому широко й всебічно відтворено епохальний пе­ релом у житті цілого народу (часом багатьох народів). Як правило, це твір надзвичайно великий обсягом, з численними персонажами («Іліада» та…

Роди та жанри літературних творів

Ще в античні часи розрізнялися способи вираження художнього змісту — три основних роди — епос, лірика і драма. В основі епосу лежить художньо освоєна подія, в основі лірики — переживання особистості, а драми — дія (Гегель). Драма (від грецького d…