Огляд розвитку літературних напрямів

Акмеїзм (від грецького акте — вершина чогось) — модерністська течія в російській літературі, що об’єднала М. Гумільова, А. Ахмато- ву, О. Мандельштама та ін. Поезія акмеїстів переповнена різ­ номанітними асоціаціями, перегуком з культурними епохами минулого. Бароко (від італійського Ьагоссо —…

Творчий доробок пи­ сьменників, які прий­ шли в українську літе­ ратуру в 90-х рр. XX ст.

Літературний процес дев’яностих років — надзвичайно різноманітний і 815 УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА багатогранний. Найяскравішими фі­ гурами літератури дев’яностих зали­ шалися представники попередніх по­ колінь. Вони становили основу цієї літератури, згодом донаснажену яск­ равими експериментаторськими поста­ тями Є. Пашковського, С. Процюка, О….

Любов Пономаренко нар. 1955 року

Народилася 1955 року на Чернігів­ щині. Закінчила Ніжинський педа­ гогічний інститут, учителювала. Літературну творчість почала як пое­ теса. За порадою Володимира Дрозда взялася за «малу» прозу. Першу ж добірку коротких епічних тво­ рів відзначив журнал «Дніпро». У 1984 році побачила…

Олександр Ірванець нар. 1961 року

Народився 1961 року у Львові- Освіту здобув у Дубнівському педа Нова література гогічному училищі та Московському літературному інституті. Входив до літературного угруповання «Бу-Ба- Бу». Видав збірку «Вогнище на дощі». Особливість творчості: здатний звичайне явище розкрити як щось дивовижне. У творчості…

Юрій Андрухович нар. 1960 року

Народився 1960 року в Івано- Франківську. Закінчив Український поліграфічний інститут ім. І. Федо- рова. Учився в Московському літера­ турному інституті. Кандидат філоло­ гічних наук. Перша книж ка —«Небо і площі» (1985). Згодом — «Серед- містя» (1989). Юрій Андрухович — лідер…

Оксана Пахльовська нар. 1956 року

Народилася 1956 року в Києві. Закінчила Московський державний університет імені М. Ломоносова. Доктор філологічних наук, професор. Перша книжка — «Долина храмів» (1988). Історична тематика — ареал зацікавлень поетеси. У ї ї руслі логічно звучить мотив життя і смерті. Це накладається…

Оксана Забужко нар. 1960 року

Народилася в Луцьку, закінчила філософський факультет Київського університету їм Т. Шевченка. Профе­ сор, доктор філософських наук. Перша книжка — «Травневий іній* (1985). Згодом з’являються поетичні збірки «Диригент останньої свічки» (1990), «Автостоп» (1994), «Новий закон Архімеда» (2000). Проза: «Польові дослідження з…

Василь Герасим’юк нар.1956 року

Народився в Караганді, закінчив Київський університет імені Т. Шев’ Нова література ченка. Перша збірка «Смере­ ки» (1982) заявила про прихід у літе­ ратуру справжнього таланту. Згодом — «Потоки» (1986), «Космацький узір» (1990), «Діти трепети» (1991). Поезії Василя Герасим’юка завжди мають…

Наталя Околітенко нар. 1939 року

Народилася 1939 року в Києві. Навчалася в Київському університеті імені Т. Шевченка. Перша книга — «Інтеграл Піфагора» (1967). Пізніше — «Сніжні ягоди», «Велика річка», «Місяць активного сонця», «Найко- ротша ніч року», «Казка про синього птаха», «Годинник життя», «На єдиній дорозі»,…

Катерина Мотрич нар. 1947 року

Народилася 1947 року в Черкаській області, закінчила факультет жур­ налістики Київського університету. Перша книга — «Соняхи» (1978). Згодом — «Перед храмом любові», «Часнайкоротшоїтіні», «Досвіток*. У прозі Катерини Мотрич постають болючі проблеми сучасного українсь­ _______________________ Нова література 809 УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРА ТУРА…

Степан Пушик нар. 1944 року

Народився 1944 року в Івано- Франківській області, освіту здобув у Московському літературному інсти­ туті імені Максима Горького. Перша збірка «Зелена хвоя» вийшла самви- давом у ш істдесятих роках. Далі з’явилися «Молоді громи» (1967), «Золотий тік» (1971), «Голови- ця» (1985), «Луни»…

Творчий доробок письменників, які прийшли в українську літературу в 70 -х рр. XX ст.

Цей період характеризується стаг­ нацією в культурі, обмеженням сво­ боди слова й свободи творчості. Проте взірцем і прикладом для письмен­ ників сімдесятих років стали твор­ чі постаті «шістдесятників», з вуст яких уперше після тривалого мов­ чання повноголосо пролунали кос­ мічні…

Василь Стус 1938-1985 рр.

«Маю себе за людину, що пише вірші. Деякі з них — як на мене 803 УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА — путящі… Якби було краще жит и, я б віршів не писав, а ро­ бив би коло землі», — говорив про себе Василь…