«Собор»

Зв’язок історичного минулого з су­ часністю України осмислюється у проблемно-філософському романі-по- передженні «Собор» (1968). Це літе­ ратурна спроба реставрації справед­ ливості, громадської думки, спра­ вжнього гуманізму. Доля роману склалася драматич­ но. Перші рецензії на твір були схвальними, але невдовзі його…

Олесь Гончар (Олександр Терентійович Гончар) 1918-1995 рр.

Гончар — художник світла, його дослідник, зображувач і поет. Закохано й уважно простежує він промені, що пронизують люд­ ські істоти, що оживлюють при­ роду, що ринуть крізь космос. М. Бажан Народився Олесь Гончар у 1918 році. Дитин­ ство минало в…

«Маруся Чурай»

Питання історичної пам’яті ук­ раїнського народу порушено й у ро­ мані у віршах Ліни Костенко «Мару­ ся Чурай». Цей твір є зображенням народного життя у строкатому його повнокров’ї. Як відомо, жодних документаль­ них свідчень про життя співачки й поетеси М…

«Берестечко»

Романну оповідь «Берестечка», події якого відбуваються на кілька років раніше від історичного часу «Марусі Чурай», побудовано від іме­ ні Богдана Хмельницького. З-поміж численних своїх ворогів яких згадує гетьман у тяжких розду­ мах про причини трагічної поразки в битві під Берестечком,…

Ліна Костенко нар. 1930 року

Творчість Ліни Костенко — приклад шляхетного служіння поезії. / докір тим, хто свою іскру бож у послідовно глушив марнослів’ям кон’юнктури. В. Базилевський Народилася Ліна Василівна Костенко 19 бе­ резня 1930 року в невеличкому містечку Ржи- щеві на Київщині в сім’ї…

Василь Симоненко 1935-1963 p p .

Серед літераторів трапляють­ ся й такі, без яких їхня доба могла б спокійно обійтись, нічо­ го істотного не втративши. А € такі, що стають виразниками свого часу, живими нервами йо­ го драм і борінь, відтворюють у собі самий дух епохи,…

Дмитро Павличко нар. 1929 року

Народився в селі Стопчатові на Прикарпатті. Навчався у Львівсько­ му університеті імені І. Франка, зго­ дом — аспірантура, наукова робота. Перша книга — «Правда кли­ че!» (1958). Згодом — «Грано* слов» (1968), «Сонети подільської осені» (1973), «Таємниця твого об­ личчя»…

Борис Ілліч Олійник нар. 1935 року

Уже з перших своїх збірок поет постав перед читачем як спі­ вець геро їчної теми. Навчаючись у попередників і старших колег, він наполегливо шукав власних ходів у вирішенні проблеми. Микола /льницький Народився Борис Ілліч Олійник 22 жовтня 1935 року в…

Іван Драч нар. 1936 року

Народився письменник у селі Теліжинцях Тетіївського району на Київщині. Навчався в Київському університеті імені Т. Шевченка. Пер­ ша збірка — «Соняшник» (1962). Згодом — «Протуберанці сон­ ця» (1965), «Балади буднів» (1967), «До джерел* (1972), «Сонячний фе­ нікс* (1978), «Шабля і…

Григір Тютюнник 1931-1980 рр.

Народився у селі Шилівці на Пол­ тавщині. Навчався у ремісничому училищі, згодом — служба на флоті. Вищу освіту здобув на філологічно­ му факультеті Харківського універ­ ситету. Перша книжка — «За­ в’язь» (1966). Згодом з ’являються збірки оповідань «Деревій» (1968), «Коріння»…

Павло Загребельний нар. 1924 року

Українська романістика найяск­ равіше представлена творчістю Пав­ ла Загребельного. Починав свій твор­ чий шлях письменник з новел і повістей (збірки оповідань «Учи­ тель» (1957), «Новели морського уз­ бережжя» (1958), повісті «Марево», «Там, де співають жайворонки» (1956), «Долина довгих снів» (1957)),…

Творчість «шістдесятників»

У часи хрущовської «відлиги» 0 никла могутня когорта представни ків культури України. Це була п 780 Нова література тужна хвиля, що засвідчила реінкар- націю українського духу після спус­ тошливої хвилі репресій, яка мала фі­ зично й морально знищити націона­ льне…

Олександр Довженко 1894-1956 рр.

Американський актор і режи­ сер Чарлі Чаплін зауважив: «Слов’янство поки що дало сві­ тові у кінематографі одного ве­ ликого митця, мислителя і пое­ та — Олександра Довженка». З’явився на світ Олександр Петрович Дов­ женко 12 вересня 1894 року в Сосниці…

Збірка «Що записано мною» (1956)

Переважна більшість віршів збір­ ки, як і всіх інших, не має назви, а Нова література відома за першим рядком. Це ще раз підкреслює ліризм, емоційність як основну рису поезії. У вірші «Важкі вітри не випили роси…» важлива не стільки теза,…

Цикл «Україно моя»

Цикл віршів 1941-1942 рр. «Украї­ но моя* пронизаний високими пат­ ріотичними почуттями. Поет запропо­ нував читачам не гасла й постанови, а сповідь душі, власні почуття й думки. Цикл складається з п’яти частин, об’єднаних спільною темою. У першій частині йдеться про…