ЗАМІСТЬ ВИСНОВКІВ

… Відтак дослідження авангарду на українському терені зуст­ річає на своєму шляху цілий ряд ускладнень, пов язаних з ава­ нгардистським запереченням тяглості національної культури, що розглядається спільнотию як протилежний до етноохоронної тенденції відрух. Не останню роль у несприйнятті цього явища…

2.2.2. «Антисимволізм» Ю. Тарнавського

Поетична концепція Юрія Тарнавського кристалізувалася протягом 1960-х років. Саме в цей період, судячи з поетичних текстів і маніфестацій-інтерв’ю, устійнюються вимоги письмен­ ника щодо власної творчості. Очевидно, витоки пон яття «анти­ символізм» слід шукати в інтенції антимелодійності, традиШ’1 ної для українського…

2.2.1. «Сюрреалістична серійність» Е. Андієвської

Завдяки розпочатому журналом «Кур’єр Кривбасу» 2004 року як року Емми Андієвської і ретельному добору рідкісних публікацій, присвячених творчості письменниці та мисткині, сьогодні відпадає необхідність доводити незаперечне – органіч­ ну спорідненість її художнього стилю сюрреалізмові. Втім, єди­ на монографія П. Сороки…

2.2. Нью-йоркська група і проблема сюрреалізму

р о зп и лен н я провідних стилів, поступове віддалення їх від йчного центру, географічно і хронологічно, стимулює ви- І ^ ЙНЯ явища моди і стилізації. Останнє характеризується ^ чністю> а відтак зручно надається до користування – за пев-…

2.1.2. Драматургічний експеримент

Л Залєська-Онишкевич першою порушила проблему еле­ ментів неоавангарду в драматургії І. Костецького. Спираючись на порівняльний аналіз, дослідниця спробувала визначити ос­ новні риси неоавангарду в повоєнній драмі і, відповідно, такі рівні інновації: з огляду на теми (інтертекстуальність, поліра- курсність зображення, анонімність…

2.1.1. Модель сюрреалізму в тандемі І. Костецький – 3. Бережан

Естетична концепція Костецького, очевидно мал риси ще наприкінці 1940-х років. По-перше, саме а °К^Єс^ні писані такі художні твори, як «Ц іна людської назви>’буЛи на- ственна лжа» (1946), «Шість ліхтарів і сьомий міг >’ <®°Яее- ознаками сюрреалістичної техніки, складні, полісти п…

2. ПОВОЄННИЙ СЮРРЕАЛІЗМ. 2.1. Полістилістика І. Костецького

роГЬМЄННИЦЬКЄ покол’ння Другої світової війни, творчий ^Ить °К ЯК0Г0, як слушно зауважує І. Качуровський, ще нале- вивчити [318, с. 120], формувалось у складних історич- Рреаліім: дві версії, дві епохи 337 ^«’1349 них обставинах. Своєрідним плацдармом творчост’ нечисленні періодичні видання і…

1.2. «Artes» – АНУМ – поети-художники – Б.-І. Антонич

Кінець 1920-х – початок 1930-х рр. у Галичині став періо­ дом інтенсивного формування літературних угруповань, шкіл, а відтак і оригінальних стильових напрямів. Як відзначалось, першість у прочуванні нових авангардистських відрухів маят- ника культури належала митцям. «Стіни українських виставко­ вих сальонів…

1.1. «Митуса» – ІНТЕБМОВСЕГІЇ

Одна з перших спроб відновити артистичну рівновагу в по­ воєнній Галичині, яка залишилась ніби на узбіччі масштабних соціальних і культурних експериментів, – спроба літературно­ го об’єднання <чМитуса» (1921-1922 рр.). Виникнення цього угруповання було недекларативьим і спорадичним по суті, ідея подібного…

Частина 5. СЮРРЕАЛІЗМ: ДВІ ВЕРСІЇ, ДВІ ЕПОХИ

Вже настає доба страждання Надходить ера доброти Прощай же юносте Пора Прийшла майбутнє нам пізнати Не помиравши від знання То буде час палкої ласки Де воля створить чудеса Сім років небувалих випроб І люои стануть як боги Живі і мудрі…

2.2. Концепція стадіальності. Аналітична домінанта нового мистецтва

Крім панфутуристичної концепції, не менше інтригував Кур баса й аналітизм кубізму (взагалі, він не раз наголошував, іи° ідеї малярства і музики мали на становлення «Березоля» най більший вплив). Пояснюючи принципи творчої організаШ акторської гри, Курбас часто вдається до аналогій з…

2.1. Нове світовідчуття і «лівий фронт мистецтв»

Одна з фундаментальних робіт, що мала значний вплив на концепцію Леся Курбаса, – есей німецького театрознавця В. Обюртена «Мистецтво вмирає». Переклад цієї розвідки Кур­ бас здійснив у 1918 р., вважаючи, що вона переконливо дово­ дить: «…3 індустріалізацією світу старе мистецтво…

2. ЕКСПРЕСІОНІЗМ ЯК СВІТОГЛЯД І МЕТОДОЛОГІЯ (Л. КУРБАС)

Естетична концепція Леся Курбаса – культуртрегера, режи- сеРа >актора, перекладача – заклала фундамент українського експресіоністичного театру 1920-х рр Незважаючи на складну еволюцію Курбаса-режисера, можна з певністю стверджувати, Що згадана концепція зберігала протягом 1918-1930-х рр. стійке інструктивне ядро. Завдяки внутрішній концентрації…

1.2. Життєві цінності (мужик / Бог)

На 1897 р. припадає зацікавлення Стефаника творами С. К’єркегора – релігійного філософа, предтечі екзистенціаліз­ му. Книгу відомого данця молодому письменникові порекомен­ дував В. Морачевський [694, с. 109] (як і більшість тогочасних знадібок культури). Релігійна сповідальність К’єркегора близь­ ка сповідальності Стріндберга…

1. В. СТЕФАНИК У КОЛІ ПРЕДТЕЧ ЕКСПРЕСІОНІЗМУ. 1.1. Психотичний процес і автентика виражальності

Перший період творчості В. Стефаника обіймає 1897- . [154, с. 348] – 39 новел, поезії в прозі і великий єпіс^толя матеріал. Твори цього періоду продемонстрували цілко ^ пцсьменника. Синхронічними типологічними явищами таЛаНТСтефаник0ВШ ПР03И виступають твори Е Верхарна, щодо ндберґа, C….