Частина 4. РОЗТРАЧЕНИЙ ДУХ ЕКСПРЕСІОНІЗМУ

У нього не погляд – у нього позирк. Він не описує – він співпереживає. Він не відображає – він виражає. Він не бере – він шукає. І ось вже немає танки фактів: фабрик, будинків, хвороб, повій, крику і голоду. Існує…

2. ВІД «КОНСТРУКТИВНОЇ ЛІРИКИ» ДО КОНСТРУКТИВІСТСЬКОЇ ПРОЗИ (М. ЙОГАНСЕН)

М. Йогансен, один з найбільш наполегливих конкурентів*, футуризму, посідає чільне місце у колі «еклектичних» Л,Р прозаїків-експериментаторів 1920-х рр. Дослідники нео^^и зово акцентували на суперечливому позиціюванні ^ ога стосовно літературних угруповань і художніх концепиіЯ^И сумнівом, така складність позиції визначалася не матер…

1. ДИНАМІЧНИЙ СПІРАЛІЗМ В. ПОЛІЩУКА

П П°^ У К , теоретик паралельної, контроверзійної шодо ^ РИ-У , практики динамізму-спіралізму, до сьогодні ли- НоГо ава °Дним ‘3 найсуперечливіших представників історич- ^Рату Приміром, автор статті в «Історії української Ри XX століття» Ю. Ковалів підсумовує теоретичні пошуки Поліщука…

Частина З. КОНСТРУКТИВІЗМ З ЛЮДСЬКИМ ОБЛИЧЧЯМ

Будуйте буиинки! Високі будинки’ Кремезні буоинки! Стрункий хмарочос. Не треба садибок, Иузьких гацієнОок І власницько-хижих Маленьких уанно. Кохаю кімнату Високу і юну. Простору кімнату, Шгроке вікно Будинок – комуну Будинок-комуну Кохию давно Р. Троянкер   Конструктивізм, спадкоємець к> бізму в…

3.2. Ігрові форми в дискурсі футуризму. Міф про Едварда Стріху

Пошук синтетичних жанрових форм (ревфуТпоема поема, поезофільм), у тому числі «винахід» графіЧНо’. ^ И (поезомалярства), зумовлений концептуальною настан*063′ 1 авангарду на прискорену психічну еволюцію нової л °В0,° Водночас подібний «стрибок у майбутнє» нової людини,-^*1 дав принцип наскрізної естетичної гри –…

3.1.3. Жанрові пошуки панфутуризму новооґенераційного періоду

Дор°-дністю, оскільки часопис об’єднав давніх прихильників н ^ н „йзму (О- Корж, Ґео Шкуру піч), «младофутуристів» 11 3 кар В ®еР> ^ М&іювічкої і симпаїиків концепції Се- ( а (0 Втизько). Відвівши окремий розділ поетам «Нової ^ ^ а ЦІЇ>>…

3.1.2. Проблема психологізму

Об’єктивне, раціональне, факт приваблюють панфутуризм і в опозиції до пасеїстичного в мистецтві (=буржуазного), і як модус точних наук. Не випадково тексти панфутуристичних статей цього періоду насичені такою термінологією, як «систе­ ма», «структура», «раціональний», «сублімація». Проблема пси­ хологізму (точніше – принципового…

3.1.1. Біогенетичний закон у теоретичній конструкції панфутуризму кінця 1920-х рр

Наприкінці 1920-х панфутуристична конструкція усклад­ нюється здобутками рефлексології і, почасти, фройдизму. Ос­ таннє потребує окремих застережень. Структурне доповнення марксистського і фройдистського дискурсів є характерною ри­ сою розглядуваного періоду, що зумовлено ґрунтовною обізна­ ністю революціонерів-марксистів, які отримали освіту за кор­ доном,…

3. У НАПРЯМІ ДО СТИЛЬОВОГО МОНОЛОГІЗМУ. Дискурс «Нової Генерації» (1927-1930 рр.)

Нова Генерація», безперечно, один з найцікавіших насо­ сів другої половини 1920-х рр., у першу чергу, часописів гру­ б о г о “(закритого) типу. Хоча у 1929 р. М. Семенко відзначав, з початку існування «Нової Генерації» справа «йшла «само- тьоком», без…

2.4. Концепт екзотичного в дискурсі авангарду

Екзотика є одним з вагомих складників у концепції роман­ тичного мистецтва, який в опозиції до шаблонової раціоналі­ стичної логіки класицизму пропонував один з найпростіших виходів для ірраціональних пошуків бунтівливої романтичної душі. Спроба пояснити привабливість екзотичного для роман­ тиків початку XIX…

2.3. Поезомалярство і пошуіч метамови мистецтва

Проблемі взаємодії поезії та живопису в українському? туризмі присвятила спеціальну увагу М. Мудрак [856] у сійському футуризмі особливо вагомими видаються конц5 альні дослідження О. Бобринської [84] і Т. Горячової [168] ^ репрезентують цілком нові підходи в аналізі артефактів^* ричного авангарду….

2.2. Панфутуризм як естетико-теоретична конструкція.

Кверофутуристичний етап (умовно 1914-1920 рр^ т0бТ(Л власне організаційного періоду [849, с. 29-55], [779, с. і ^ ч И з якого друга половина 1914 р. – початок 1917 р. належать ЙД дивостоку, майже весь 1917 р. Кибинцям і лише 1918-192(іИ Києву,…

2. ДИСКУРС ФУТУРИЗМУ. 2.1. Дух футуристичності і проблема “переходової доби”.

Особливість українського суспільного й артистичного жиг тя, до якого повертається М. Семенко у 1917-1918 рр-,”цесПТ дівання на краще майбутнє, на соціально-політичну стабр зацію, що принесе і певну унормованість життю мистецьк0^’ Піц час переломних років (1917-1920) в Україні тривав тивне осмислення…

1.4. Дельартівська маска в ліриці М. Семенка

Еротична лірика лідера українських футуристів, сконцент­ рована передусім у книгах «П’єро кохає», «П’єро задається», «П єро мертвопетлює», «В садах безрозних», а також у циклах «Селянські сатурналії» і «Гімни св. Терезі», була об’єктом ви­ вчення доньки поета, І. Семенко [851], почасти…

1.3. Урбаністична лірика М. Семенка (від кверо- до панфутуризму)

Урбаністична лірика становить цікавий і маловиві «підвид», що побутує на рівні з громадянською, філософСьН інтимною, пейзажною лірикою – як проблемно-тематціИ різновид ліричного роду [88, с. 190], а не жанровий його ант. (Спроба інтерпретації лірики у тематично-проблемн розрізі належить в україністиці…