1.2.2. Конфлікт з «Українською хатою». «Кверо»

Критики і патріоти, а в а ^ чи на свій рід занять, дійшли висновку, що вони конче мус^ подолати Семенкову загрозу. Не було зроблено жодних зуД для розуміння його намірів або спроб осмислити його уча^ | літературному процесі» [849, с….

1.2. Відторгнення футуризму від недиференційованого «стильового тіла». Опозиція до символістського образного ряду. 1.2.1. Футуристичний «стиль життя»

Поняття «дух авангарду» може віцповіда ти характеру революційних перетворень у системі гум них цінностей першого десятиліття XX СТ., усвідомленням диною нових перспектив практично в усіх галузях науки Я робництва. Художні пошуки українських і російських ми9 розглядуваного періоду, грунтовно перебудовані шдповідцЯ…

1. Стильовий симбіоз 1910-х і виникнення кверофутуризму. 1.1. Художньо-артистичне життя першого десятиліття XX ст. в Україні

Початок XX ст. в Україні демонстрував дискурсивні супе- ості раннього модернізму: слабку концептуальну основу ^в ід п ов ід н о, частково функціональний критичний дискурс), ^повільнений рух у напрямку творчого експерименту, високу внутрішню конфліктність митця-модерніста, зумовлену низкою і с т…

Частина 2. ФУТУРИЗМ ПЛЮС УРБАНІЗАЦІЯ ВСІЄЇ КРАЇНИ

Наука й техніка, санітарія й громадська гігієна, здоровий побут, фізкульт, автодор, … будівництво рік і каналів, залізниці, аероплани, пароплави, порти, електрифікація степів, радіо, боротьба за комунізм – от наші конкретні вдари. М. Семєнко Період становлення футуризму співвідноситься в часі з…

9. ДЕНДІЗМ І ПРОБЛЕМА СИНТЕЗУ МИСТЕЦТВ

Одним з найскладніших концептів авангарду, що по-ріД му розроблявся у розбіжних стильових напрямах, є проблема синтезу мистецтв. Пошук НОВОГО ракурсу сприйняття пітШ логічно відбувається на межі різних видів мистецтв: обра#. творчого, музичного, словесного і навіть циркового, хореоЯ фічного тощо. Втім,…

8. МІЖ ЕЛІТАРНОЮ І МАСОВОЮ КУЛЬТУРОЮ

На відміну від реалістичного мистецтва (йдеться передусім п і дихотомію реалістичний – нереалістичний типи), що хара^Щ ризується прагненням максимально достовірного відобраясЛ ня (наслідування-мімесису – природі, суспільству як легітиД ‘ зованій природі), а через те справляє враження доступного1 ґ спогляданні-читанні, авангардні…

7 МАСКУЛІННЕ I ФEMIHHE. SELF-IMAGE

Потреба послуговуватися поняттями феміністичної та пси­ хоаналітичної критики виникає не випадково, оскільки саме у цих методологіях проблема модерності інтеопретується у тісно­ му зв’язку з питанням неврозу як характерної ознаки психо­ логії людини межі століть. «… Загальноєвропейський світогляд­ ний перелом, –…

6. МІФОЛОГІЧНА СТРУКТУРА АВАНГАРДУ ЯК ІДЕОЛОГІЧНОГО РУХУ

Р. Варт торкнувся питання міфологізації довкола «лівого» мистецтва і проблеми взаємовідношення «міф – ідеоло: ія», ро­ зуміючи під міфом графічну систему в чистому вигляді, «в якій форми ще вмотивовані тим концептом, котрий вони репрезен­ тують» і особливістю структури якого є…

5. ПОЛІТИЧНЕ ЗААНҐЛЖУВАННЯ. МІЖ МИСТЕЦТВОМ ТА ІДЕОЛОГІЄЮ

Як справедливо зазначає Р. Варт, «більшість претензій на звільнення (суспільства, культури, мистецтва, сексу) форму­ люється в термінах дискурсу влади: люди пишалися, ніби відроджують те, що було розчавлено, але не помічали, що самі розчавлюють при цьому направо і ьаліво» [46, с….

4. МАНІФЕСТАТИВНІСТЬ І ПУБЛІЧНІСТЬ ЯК ПСИХОЛОГІЇ УСТАНОВКИ ІСТОРИЧНОГО АВАНГАРДУ

Маніфест постає об’єктом нашої уваги як знакове явищ* авангардного руху, документ епохи, як важливий компонеі^і авангардистської поетики і, нарешті, особливий тип художнь* публіцистики. Природно, рівень вивчення маніфестоіраф]} авангардизму безпосередньо залежить від міри її дсступносЯ більш-менш широкому загглові читачів При цьом>…

3. НАЦІОНАЛЬНІ ТА СТИЛЬОВІ ВЕРСІЇ АВАНГАРДИЗМУ

У рамках літературного аваніарду традиційно виділяЯ стильові варіанти: експресіонізм, футуризм, ’мажинізм, сю щ алізм, конструктивізм. У межах кожного з напрямів знахо^^И безліч сі ильових відгалужень; і в зв’язку з цим надзвичаш цікавим є питання «родових витоків» тієї чи :ншої аванґарИ…

2.4. Пошук «нижньої хронологічної межі» авангардизму: український та російський варіанти

2.4. Пошук «нижньої хронологічної межі» авангардизму: український та російський варіанти У сучасному українському літературознавстві сформували­ ся кілька підходів до проблеми авангардизму. У парадоксаль­ ний спосіб практично всі вони обирають за об’єкт аналізу не внутрішньостильові та ісгорико-культурні аспекти руху, але «аваніардний…

2.3. Авангардизм – модернізм: мутація ідей

2.3. Авангардизм – модернізм: мутація ідей Проблемі модернізму присвячено чимало робіт у літерЩ рознавстві, в тому числі в сучаснії” україністиці. В них пит^Ц «авангардизм – модернізм» хоч і не постає основним, втім_И сідає своє особливе місце. Об ’єднуючи явища ават’арду…

2. 2. Проблема генетичних батьків авангарду. Маньєризм / бароко / романтизм / авангард

Маньєризм / бароко / романтизм / авангард. Найближчим у часі попередником історичного авангарду постає романтизм. Естетична і стильова подібність обох дис- сів є вихідним положенням низки літературознавчих і мис­ тецтвознавчих робіт [184; 336; 650], у яких наголошується, в першу чергу,…

2. ПРОБЛЕМА ТЕРМІНОЛОГІЇ ТА ПЕРІОДИЗАЦІЇ І АВАНГАРДНОГО РУХУ. 2.1. Знову про «метафори з вусами» і «неповноцінний дискурс»

2. ПРОБЛЕМА ТЕРМІНОЛОГІЇ ТА ПЕРІОДИЗАЦІЇ ІАВАНГАРДНОГО РУХУ 2.1. Знову про «метафори з вусами»і «неповноцінний дискурс» Г. Стайн, ставтячи питання про те, чому саме Парижу виш іло стати центром модернізму на початку XX ст., доходить вис­ новку, що всім було потрібне…