СКОРОЧЕНІ НАЗВИ

ВЧК — Всесоюзна Чрезвичайная Комісія ОҐПУ — Общесоюзное Государственное Політіче- скоє Управлєніс (Державне Політичниє Управ­ ління — ДПУ) Чекіст — від назви ЧеК а ТОС — Таємно оперативний совет НКВД — Народній Комісаріят Внугренніх Дел Н К ҐБ — Народній…

ПІСЛЯСЛОВО

Московська імперія в останніх роках розбуду­ вала свою мілітарну силу та постійно збагачує своє озброєння різними родами зброї. В ряд галузях Москва перевищує Америку. ЦК КПСС на підставі своїх шпигунських даних знає докладно, що на За­ ході ніхто не хоче…

Чоловік з органів НКВД

На Заході живе Кіріл Хєнкін, племінник на- роднього артиста СССР Владіміра Я. Хєнкіна, що в кінці тридцятих років користувався вели­ кою популярністю. Впливи В. Хєнкіна да­ вали привілеї його племінникові. Кіріл Хєн­ кін має за собою непростий шлях. Він служив…

Жорстока війна

Після окупації України московськими імпе- ріялістами український народ не припинив вій­ ни з Москвою. Доказом цього є мільйони жертв українського народу, повстанська боротьба на Придніпрянській Україні, судові процеси, штуч­ но витворений голод 1932-33 років, розстріли десятки тисяч українців. Московський імперія-…

Московський шпигун Кім Фільбе

Московські розвідувальні органи й їхні роз­ відники постійно шукають у всіх країнах За­ ходу, кого б завербувати із здібних людей для їхньої шпигунської роботи. Окрему увагу чекі­ сти звертають на людей покривджених владою, невдоволених, невдах, а часто вербують людей із…

Інженер Леонід Костарев і Петро Кожевників

Володимир Мартинець у своїй книзі «Укра­ їнське підпілля від УВО до ОУН», 1949 р., на стор. 325 і 329 в розділі «Справа П. Кожевни­ кова» подає, що на підставі матеріялів Трибу­ нал ОУН виключив П. Кожевникова з ПУН і ОУН,…

Діяльність ворога проти еміґрації

Українська еміґрація складається з чесних працьовитих людей. В багатьох країнах чужин­ ці подивляють працьовитість і організованість українців. Наша еміґрація в країнах свого по­ селення створила великі надбання, які дуже не­ вигідні московським імперіялістам. Не вся ук­ раїнська еміґрація політична. А…

«Бочка — катушка»

Чекісти стосують підступні методи вкажемо на один з методів чекістів, який вони застосову­ вали в боротьбі з ОУН і УПА. Чекісти заарешто­ вують чоловіка, якого підозрівають у співпраці з ОУН. Доказів на його співпрацю чекісти не мають. Заарештований ані до…

Аґент НКҐБ Андрій Печера

Наведемо в скороченому вигляді агентурну діяльність аґента Н К ҐБ Андрія Печери, яка рівночасно покаже нам пляни ворога, які він при допомозі таких як Печера проводив у ж ит­ тя. Андрій Печера виступав також як Печара. Печера Андрій родом походив…

Степан Бандера — ворог число один

В головному управлінні НКВД-НКҐБ-КҐБ вважали Степана Бандеру ворогом число один. І зараз же після закінчення війни постійно на­ креслювали пляни і намагалися Бандеру зни­ щити. Ворог не міг провести інфільтрації в Ор­ ганізацію, а тому не міг ствердити, де ж…

НКВД на ЗУЗ 1939-1941

По загарбанню Гітлером Австрії й Чехії йш­ ла черга на захоплення Польщі. Англія і Фран­ ція вважали, що йде до війни, тому вж е мірку­ вали, як приєднати до свого союзу СССР, а цим відбити охоту Гітлерові починати війну. 11….

Полковник Євген Коновалець — УВО-ОУН

Про полк. Є. Коновальця написано багато. Фундація ім. Євгена Коновальця видала 1019- сторінкову працю під назвою «Євген Конова­ лець та його доба».85 Однак про діяльність ҐПУ- НКВД проти полк. Є. Коновальця відоме лише те, що та агентура постійно його переслідувала….

Тиск і провокації на еміґрацію

Большевицька репратріяційна місія у Вар­ шаві мала своє приміщення на вулиці Хмєль- ній. Члени місії відвідували табори, в яких пе­ ребували інтерновані вояки Армії УНР. Та чле­ ни тієї місії такими відвідинами таборів не об­ межувалися, а рівночасно застосовували прово­…

Гліб Лазаревський

У 1924 р. з СССР до Польщі прибула якась на­ укова делегація, у складі якої був також —- Гліб Лазаревський. Він походив з відомої українсь­ кої родини. Лазаревський Гліб покинув делега­ цію і залишився у Польщі на правах емігранта. Він…