Генерал Гулий-Гуленко

Гулий-Гуленко — старшина царської росій­ ської армії. В 1919 р. він був отаманом повстан­ ців на Херсонщині, а в 1920 р. в Армії УНР його підвищено до ранґи генерал-хорунжого. В 1921 році ген.-хор. Гулий-Гуленко командував пів­ денною групою повстанців, що…

Генерал Юрко Тютюнник

Уряд УНР, як і Армія, вірили, що їхнє пе­ ребування на чужині тимчасове, що больше- вицька влада на Україні, як і в Росії, довго не втримається. Відомо, що тоді на Україні широ­ ко провадилася повстанська боротьба. Уряд УНР доручив ген….

ДІЯЛЬНІСТЬ ҐПУ ПРОТИ УНР

Большевицька Москва 20. квітня 1920 року підписала в Ризі договір з Польщею. На підставі цього договору Польща визнала московську окупацію України й її «радянськість». Спільна діяльність Польщі з урядом УНР була припи­ нена. І згідно того договору Армію УНР інтер­…

БОРИС ВІКТОРОВИЧ САВІНКОВ

Савінков — це широко відомий політичний діяч ще перед першою світовою війною. Він на­ леж ав до керівників терористичних акцій про­ ти царського самодержав’я і був провідною осо­ бистістю в російських соціял-революціонерів. Він був довго в підпіллі, втік з тюрми,…

«ТРЕСТ»

Під такою назвою зпочатку двадцятих років була відома організація, яка, нібито, діяла на території СССР як законспіроване монархістич- не об’єднання. Вперше я чув про цю провока- тивну організацію на одній лекції в підпіллі в сороковому році. Підпільний лектор ОУН ста­…

ЧК, ОҐПУ, НКВД, МВД, МҐБ, КҐБ. – 3

Чистка, запроваджена Єжовим, винищувала відкритих і явних ворогів Сталіна та потенці- яльних, тобто тих, що, на думку диктатора, за певних обставин могли б стати його ворогами. Число жертв Єжовщини на Україні точно не встановлено: але воно вимірюється сотнями ти­ сяч…

ЧК, ОҐПУ, НКВД, МВД, МҐБ, КҐБ. – 2

До розбудови ҐУ ҐБЕЗ-у належить зачислити розбудову військових частин НКВД, що скла­ далися з моторизованих частин, летунства, па­ рашутистів. Так розвинув апарат НКВД Яґода, який на­ лежав до найметкіших начальників тієї інсти­ туції, мав організаційні здібності й апарат був ним…

ЧК, ОҐПУ, НКВД, МВД, МҐБ, КҐБ.

Від першого дня захоплення влади больше­ вики почали спиратися на терор. Ленін говорив, що «шлях терору є одиноким нашим шляхом». Цей напрямний клич большевицького вождя Ленін став основною засадою в діяльності комуністич- ного уряду. В перші дні комуністичної влади провідником…

СПОРІДНЕНІСТЬ БІЛОГО І ЧЕРВОНОГО ПОЛІЦІЙНОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕРОРУ

Невід’ємною складовою частиною в розвит­ кові білого і червоного російського імперіалізму завжди була й є безперервна практика держав­ ного поліційного терору, спрямованого на ф ізич­ не винищення кожної не тільки реально існу­ ючої опозиції, але й винищення так званої «по­…

СПОРІДНЕНІСТЬ БІЛОГО І ЧЕРВОНОГО ІМПЕРІЯЛІЗМІВ

В самому початку цього розділу ми вже за­ значили, що революція 1917 року зліквідувала тільки царат, але не знищила ані московського централізму, ані імперіялізму, а, навпаки, при­ вела до розбудови «єдиної неділимої імперії», до дальшого розвитку прадавнього російського імперіялізму. Ми…

ПОЛІТИКА СУПРОТИ ЦЕРКВИ В білій і червоній російських імперіях

Всі освічені люди в світі знають, що кожна релігія завжди відогравала в людському сус­ пільстві найголовнішу ролю щодо етики, моралі і була впродовж віків предтечею того, що ми нині називаємо культурою. Віра завжди була й є найглибше зв’язана з душею…

«КУЛЬТУРНА» ПОЛІТИКА. В білій і червоній російських імперіях

«Культурна» внутрішня політика і в білій російській, і в червоній російській імперіях зав­ жди була й є, як про це можуть свідчити по­ дані нижче історичні факти, тотожною, була й є — спрямована на нищення національних культур на загарбаних територіях…

СОЦІЯЛЬНА ПОЛІТИКА

В білій імперії: З ціллю безмежного панування над народ­ ними масами система царизму в російській ім­ перії впродовж віків стало викорінювала все, що стабілізує людину на Землі і в суспільстві і намагалася зробити з людини тільки слухня­ ного раба з…

ДЕСПОТИЗМ, ТОТАЛЬНИЙ ТЕРОР

В білій імперії: Особиста участь царів у вбивствах членів власних родин. Винищення Іваном ІУ-Ґрозним найбільшої частини боярства, що творило опо­ зицію проти його деспотії. Остаточна ліквідація боярства Петром І-Великим і створення служи­ вого дворянства, введення горезвісної «табелі ранґів» (14 кляс…

ДУХОВА СПОРІДНЕНІСТЬ ЧЕРВОНОЇ І БІЛОЇ МОСКВИ

З часу заснування, впровадження совєтської системи на території колишньої царської імперії і по нині серед світової опінії існує дуже поши- ренний погляд, що ця система є наслідком прак­ тичного застосування соціалістичної, комуні­ стичної, матеріалістичної доктрини. Це хибний і фальшивий в…