Лексико-фразеологічна синоніміка

У сучасному мовознавстві грунтовно з’ясовані лише питання синонімічності одиниць одного структурного рівня — лексичного чи синтаксичного. Останнім часом увагу вчених привертає синонімія фразем [27; 138]. Що ж до міжрівневої синонімії, то її теоретичне осмислення тільки-ио розпочинається [71; 128]. Так, Є….

Лексичні варіанти фразем

Варіантність лексемного складу фразем —яскравий вияв динаміки одиниць лексичного і фразеологічного рівнів у синхронії, їх функціонально-семантичного взаємовпливу, внаслідок чого відбувається комунікативно зумовлене вдосконалення фразеологічної підсистеми і її розвиток. «Проявляючись при функціонуванні мови, варіативність,—зазначає В. М. Солнцев,— є одним із внутрімовних…

Семантична структура фраземи і слова

Незважаючи на неослабну увагу дослідників [11; ЗО; 56; 87; 184] до проблем фразеологічної семантики «в цілому,— відзначає Р. С. Гінзбург,— доводиться констатувати, що специфіка фразеологічного значення, його відмінність від лексичного й основи типологічної класифікації залишається, як і раніше, неясною»,— тому…

Розділ II. ВЗАЄМОДІЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНОГО І ЛЕКСИЧНОГО РІВНІВ МОВИ. Номінативні особливості лексики і фраземіки

Проблема співвідношення лексичних і фразеологічних одиниць представлена у мовознавстві теоріями еквівалентності і співвіднесеності. Слова й фраземи за теорією еквівалентності інтерпретуються як функціонально рівнозначні одиниці. У ролі основного аргумента тут використовується лексико-фразеологічна синоніміка. Наприклад: 1) Веселий, як весняне сонце, верткий, наче…

Розділ І. МЕТОДОЛОГІЧНІ Й ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СИСТЕМНО-СТРУКТУРНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЇ

Системний підхід до вивчення мови зумовлений об’єктивно притаманними їй внутрішніми властивостями взаємозв’язку [1951. Він дає змогу розглядати мову як складний і багатоякісннн феномен у єдності дискретних, але взаємообумовлених елементів (фонетичних, лексичних, граматичних, фразеологічних), що упорядковуються в єдине ціле структурою мови,…

ВСТУП

Провідною тенденцією сучасних досліджень з фразеології виступає всезростаюче прагнення вчених з’ясувати внутрішньо- і зовніш- ньосистемні властивості фразеологічних одиниць (ФО). Конструктивні ідеї і цікаві гіпотези в цьому плані містять праці багатьох радянських (В. В. Виноградов, О. М. Бабкін, В. П. Жуков,…