Як правильно: «Мій товариш недавно хворів на запалення легень» чи «запалення легенів»?

Іменник легеня належить до І відміни і в родовому відмінку множини мав би закінчуватися на чисту основу. Проте останнім часом поширився варіант із закінченням, властивим іменникам чоловічого роду, – легенів. У сучасній українській літературній мові поширені обидві форми. Отже, можна…

Чим ще, крім форми роду, відрізняються іменники відпуск і відпустка?

В українській мові є два іменники – відпуск і відпустка, – утворені від різних видових форм дієслова (відпускати – недоконаного і відпустити – доконаного). Значення в них таке: відпуск – «видача», вживається як торговельний термін (наприклад, «відпуск продуктів»), відпустка –…

В «Орфографічному словнику української мови» (К., «Наукова думка», 1975) на с. 139 слово гама подано в двох написаннях: гама і гамма. Як це розуміти?

Гама – музичний термін, що означає послідовно зростаючий або спадаючий щодо висоти ряд звуків у межах октави (наприклад: «З ранку до вечора дівчина грала гами»). В переносному значенні гама – послідовний ряд якихось однорідних, але відмінних одне від одного предметів,…

Яке закінчення має іменник суддя в родовому відмінку множини?

Іменник суддя належить до І відміни. Здебільшого іменники всіх трьох груп І відміни в родовому відмінку множини мають нульову флексію, тобто закінчуються на приголосний основи. Не завжди так поводять себе іменники, що за формою називного відмінка однини належать до І…

Чи можна вживати числівники 2, 3, 4, 5.., з іменником кореспонденція?

Слово кореспонденція в сучасній українській мові вживається в кількох значеннях. По-перше, так називають сукупність поштових відправлень (листи, газети, журнали), які комусь адресовані; по-друге, так називають листування між окремими особами або установами; по-третє, – повідомлення в газеті або журналі, надіслане кореспондентом….

Чому поряд із формами студентка, телеграфістка, лікарка і подібними не вживаються «кореспондентка», «космонавтка»?

Насамперед про слово кореспондентка. Воно в мові вживається, фіксується словниками (див., наприклад, Орфографічний словник української мови. К., «Наукова думка», 1975, с. 315; Українсько-російський словник, т. II. К., Вид-во АН УРСР, 1958, с. 376). Щодо космонавтки, то це слово поки що…

Чому пишеться газифікація, а не газофікація? Адже – газогенератор

В обох іменниках є корінь газ-. У слові газогенератор, яке є складним і компонентами має два самостійних слова – газ і генератор, звук о – сполучний голосний. У слові газифікація, яке є не складним, а простим, не може бути сполучного…

Російське слово гимнастёрка українською мовою пишуть гімнастерка …

Запитання. Російське слово гимнастёрка українською мовою пишуть гімнастерка (Російсько-український словник. К., «Наукова думка», 1968) і гімнастьорка (І. М. Кириченко. Орфографічний словник. К., Вид-во АН УРСР, 1961). Такі паралельні написання можна зустріти і в інших словниках та художніх текстах. Як правильно…

Який корінь у слові Україна? Як розбирати це слово і похідні від нього, зокрема українець?

У сучасній мові у слові Україна визначають корінь україн-, закінчення -а; у слові українець корінь україн-, суфікс -ець. Про інший морфемний поділ можна говорити тільки в етимологічному плані, коли розглядати історію виникнення цього слова.

Де корінь у словах армія, мрія?

У словах армія, мрія корінь відповідно: армій-, мрій- (пор. споріднені слова: армійський, армієць; мрійливий, мрійник, мрійниця). Закінчення тут -а; буква я вживається для позначення після голосного (і) звукосполучення й + а.

Який склад слова подушка? Похідна чи непохідна в ньому основа?

Слово подушка, як зазначається в сучасних етимологічних словниках, відоме в східнослов’янських і західнослов’янських мовах. Утворене воно за допомогою суфікса -ьк (а) від зниклого слова подуха, яке походить від тієї самої основи, що й польське duchna, яке означає: «перина», «душа», «пух»….