Написання обласних центрів України

1. Кирилицею: Київ, Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Ужгород, Чернівці, Луцьк, Рівне, Хмельницький, Житомир, Вінниця, Одеса, Херсон, Миколаїв, Черкаси, Кіровоград, Полтава, Запоріжжя, Харків, Суми, Чернігів, Дніпропетровськ, Донецьк, Луганськ. 2. За системою ТКПН: Kyjiv, Ljviv, lvano-Frankivsjk, Temopilj, Uzhghorod, Chsernivci, Lucjk, Riv- ne, Khmeljnycjkyj,…

Зразок тексту

/. Кирилицею: Випав удушливий день саме серед гарячої пори жнив. Сонце стояло над головою, як сковорода, розколене та пече огнем пекло. Пшениця осипалася: люди не вспівали вхопити. Під такий час кожна хвилина дорога селянинові. А тут — кидай свою роботу,…

Додаток 2. Структура Комітету з технічної термінології ISO/TC 37 «Термінологія (принципи та координація)»

[Galinski, Nedpbity 1984; French 1985, c. 248-249]. Секретаріат: Osterreichisches Normingsinstitut (ON). Завдання: Стандартизація методів побудови, укладання та координування терміносистсм (Standardization of methods for creating, compiling and coordinating terminologies). Структура: WG 5 Термінологічні словники. SC 1 Принципи термінології. Секретаріат* GOST. SC…

Додаток 1. Список міжнародних і національних орґанізацій та установ, що займаються питаннями термінологічного планування

I. Міжнародні: Міжнародний інформаційний Центр з питань термінознавства (Infoterm) (Відень, Австрія). Міжнародна Термінологічна мережа (TermNet). Міжнародна Асоціація прикладної лінгвістики (AILA) UNESCO ALSED/LSP Network (Копенгаген, Данія). International Association for Terminology (TERMLA) International Standard Organization (Міжнародна організація стандартів) (ISO). Organisation Internationale de…

ЛІТЕРАТУРА

1. Абрамяп А. А. К вопросу о язьїковом знако // Вопросьі общего язьїко- знания.— М., 1964. 2. Аветян О. Г. Природа лингвистического знака.— Ереван, 1968 3. Азимов П. А., Дешсрисв ЇО. Д. Советский оиьіт развития националь- ньіх культур на базе…

5.7. ДО ПИТАННЯ ПРО ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ СЛІВ ЛАТИНКОЮ ТА КОНЦЕПЦІЮ УКРАЇНСЬКОЇ ЛАТИНКИ

Поруч з питанням про зовнішню форму нових термінів не менш важливим питанням термінологічного планування в Україні є проблема відтворення українських слів, зокрема власних назв, латинською абеткою. Згідно з міжнародними вимогами латинське написання всіх власних назв повинно на сто відсотків збігатися…

5.6. ПРИНЦИПИ УКЛАДАННЯ БАГАТОМОВНИХ ТЛУМАЧНИХ СЛОВНИКІВ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ ТА ПОБУДОВИ УКРАЇНСЬКОЇ ФАХОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Викладені вище статистичні дані знайшли своє практичне застосування при укладанні багатомовних тлумачних словників економічних термінів та побудові української галузевої фахової термінології. Відсоткове співвідношення інтернаціональних та національних елементів послужило орієнтиром при відборі в українській термінології синонімічних варіантів тих чи інших термінологічних…

5.5. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В УКРАЇНІ

Виходячи з позитивного досвіду термінотворення як у розвинених країнах, так і в країнах третього світу, а також позитивного досвіду радянської термінологічної школи та позитивного досвіду термінотворення в Україні, з одного боку, а з іншого — виходячи з міркувань провідних світових…

5.4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПОБУДОВИ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЇ НОВИХ ТЕРМІНІВ

Крім дослідження термінологічного планування як явища, багато мовознавців виклали основні принципи термінологічного планування, які стали, по суті, методичними рекомендаціями. Ці рекомендації торкаються, головним чином, принципів відбору термінологічних синонімів, надання новим термінам належної зовнішньої форми, методів стандартизації термінів тощо. Щоб термін…

5.3.4. ТЕРМІНОЛОГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ В УКРАЇНІ

Основа сучасної української термінології почала формуватися в процесі формування та розвитку наукового стилю ще у XVIII столітті, хоча багато сільськогосподарських, будівельних, юридичних та філософських термінів з’явилися значно раніше [Citkina 1991, с. 38]. Українське LSP бере свій початок з підручників для…

5.3.3. ТЕРМІНОЛОГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ В КОЛИШНЬОМУ РАДЯНСЬКОМУ СОЮЗІ

Особливості термінологічного планування у Радянському Союзі мають дуже багато спільного з термінологічним плануванням як у розвинених країнах Заходу, так і в країнах третього світу. Зокрема, починаючи з другої половини минулого століття, Росія поступово інтегрувалася у світовий ринок. У цей період…

5.3.2. ТЕРМІНОЛОГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ В КРАЇНАХ ТРЕТЬОГО СВІТУ

Необхідність термінологічного планування в країнах третього світу виникла після розпаду світової колоніальної системи, утворення нових держав та надання місцевим мовам статусу державних. Переведення діловодства та викладання на місцеві мови потребувало їх капітальної модернізації та стандартизації, особливо в галузевих терміно- системах….

5.3. З ІСТОРІЇ ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ. 5.3.1. ТЕРМІНОЛОГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ В РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ

Необхідність централізованого регулювання розвитку європейських мов виникла у зв’язку з інтенсивним розвитком капіталістичних відносин у Європі, який супроводжувався не менш інтенсивним технічним прогресом та розвитком ринкових відносин. Нові суспільні, технічні, юридичні реалії потребували чітких та однозначних термінів для свого позначення….

5.2. МЕХАНІЗМ ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ

Механізм термінологічного планування можна зобразити схематично (див. схему на наступній сторінці). Ця схема демонструє, які компоненти становлять структуру термінологічного планування, а також які чинники впливають на сам процес термінологічного планування. По-перше, як вже неодноразово підкреслювалося, термінологічне планування є одним з…

ТЕРМІНОЛОГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА МОВНОГО ПЛАНУВАННЯ. 5.1. ТЕРМІНОЛОГІЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЯ

Лексична модернізація та лексична стандартизація як основні аспекти планування корпусу мови включають в себе такі заходи, як, відповідно, термінологічна модернізація та термінологічна стандартизація. Ці заходи можна об’єднати в один комплекс заходів під назвою термінологічне планування, яке є одним з аспектів…