Журнал "Мовознавство"

Дорогі друзі!

Редакція журналу «Мовознавство» просить Вас відповісти
на питання нашої анкети. Заповніть анкету, відріжте сторінку,
склейте її береги, наклейте марку і відішліть нам. Якщо хтось
із Ваших знайомих теж схоче відповісти на питання анкети,
дайте йому переписати її.
У цьому номері ми пропонуємо Вам відповісти на питання,
які можуть викликати різнобій в усній і писемній мові. В на­
ступних номерах коло питань, вміщуваних анкетою, охопить
складніші випадки українського правопису. Анкета допоможе
мовознавцям досліджувати розвиток норм української літера­
турної мови і спрямовувати його відповідно до сучасної мовної
практики. Наприкінці року журнал робитиме огляд дописів
своїх читачів.
1. Ваше прізвище, ім’я, по батькові (заповнювати не обо-
7. Де Ви зараз живете (область, місто, район, село) . . . .
1. Я к і з названих далі паралельних чи дублетних слів Ви
звичайно вживаєте? Підкресліть це слово. Якщо Ви користує­
тесь якимсь іншим словом, допишіть його на полях.
базар — ринок, черевики — ботинки, гас — керосин, май­
дан — площа, п о тяг — поїзд, праска — утю г, вимикач — ви-
ключатель.
2. Яке закінчення: «а» чи щр> мають у Вашій мові такі імен­
ники чоловічого роду в родовому відмінку однини?
центр — центра чи центру?; елемент — елемента чи еле­
менту?; телефон — телефона чи телефону?; фільм — фільма
чи фільму?; футбол — футбола чи футболу} ; вальс — вальса
чи вальсу?
Підкресліть закінчення, яке Ви вживаєте.
3. Підкресліть іменники, яким Ви надаєте перевагу: копка,
рубка, перевірка, прополка чи копання, рубання, перевіряння,
прополювання і под.
4. Я к Ви наголошуєте слова завжди, вугілля, байдуже, зна­
мено? Підкресліть склад, який Ви наголошуєте.
Якщо у Вас є якісь ширші міркування з приводу поставле­
них питань, занотуйте їх тут.
АНКЕТА
в’я з к о в о ) ………………………………
2. Р ік народження………………….
4. Стать . . . .; 5. Освіта
; 3. Місце народження . .
………………….; 6. Фах . .
; 8. Ким Ви зараз працюєте
Мовні питання
Анкету уклав зав. відділом лексикології та лексикографії Ін с ти туту
мовознавства АН У PCP Л. С. Паламарчук.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.