Журнал "Мовознавство"

БОРИС ІВАНОВИЧ ЗДАНЕВИЧ (1886— 1966)

Невблаганна смерть вирвала з наших рядів ученого-бібліотекознавця і Лі
гвіста, кандидата філологічних наук Бориса Івановича Зданевича. н>
Б. І. Зданевич належав до тієї когорти дореволюційної інтелігенції, яка в 1917
не вагаючись сприйняла Велику Жовтневу революцію, активно включилася в проїм* І
творення нової соціалістичної культури.
Трудову діяльність Борис Іванович почав у 1910 p., після успішного закінченн
Лазаревського інституту східних мов у Москві. Революція застає його на посаді ви­
хователя і викладача російської мови гімназії в Казахстані.
Творча наукова діяльність Б. І. Зданевича розпочинається у 1920 p., коли він
стає науковим співробітником Бібліотеки АН УРС Р. Загалом у цій галузі він працює
понад два десятиліття (1920— 1944 pp.): завідує відділом стародруку, а під час ева­
куації тимчасово виконує обов’язки директора Бібліотеки.
Будучи одним з найвидатніших знавців книжкової і бібліотечної справи, Бо­
рис Іванович створює цінну колекцію інкунабул — книжок, виданих у перші роки І
існування друкарського верстата (з 1440 по 1501 p.), докладає багато зусиль, щоб j
розшукати їх у багатотисячних книжкових фондах Бібліотеки А Н У РС Р та інших 11
зібраннях. Він опрацьовує ці дорогоцінні видання, розробляє наукову систему їх І
зберігання, складає грунтовний (обсягом ЗО друкованих аркушів) «Каталог інкуна­
бул Бібліотеки АН УРСР», друкуванню якого, на жаль, завадила Велика Вітчизняна І
війна.
Працюючи в цій галузі, Б. І. Зданевич зробив також інше велике наукове від­
криття — він розшукав невідомий раніше твір верстата Гутенберга під назвою
«Provinciale Romanum», зробив його палеонтологічний аналіз і довів, що цей твір
було надруковано близько 1456 р. За цю працю в 1944 р. Б. І. Зданевичу було надано І
вчений ступінь кандидата філологічних наук.
Крім названих праць з питань стародруку, Б. І. Зданевич опублікував у різних
періодичних виданнях ще понад десять наукових статей, високо оцінених фахівцями. 1
З 1942 по 1960 р. Б. І. Зданевич працював старшим науковим співробітником I I
Інституту мовознавства АН УРСР ім. О. О. Потебні. Його солідна підготовка орієн- І
таліста дала йому можливість успішно провадити дослідження з питань тюркізмів
в українській мові. Багато років він працював також і в галузі лексикографії. Ще
під час війни Б. І. зданевич готував матеріали до однотомного Російсько-україн-
ського словника, виданого 1948 р. Він є одним з укладачів великої лексикографія- 1
иої праці — шеститомного Українсько-російського словника (1953— 1963), двотом-
ного Словника мови Шевченка (1964). І
Характерною рисою наукової діяльності Б. 1. Зданевича є ретельність, пра­
гнення до вичерпності у висвітленні досліджуваних питань. Принциповий, завжди 1
сумлінний і вимогливий, він був зразком для всіх, кому доводилося з ним працювати. І
Світла пам’ять про Б. І. Зданевича — невтомного трудівника-вченого надовго І
збережеться в серцях його товаришів.
С. П . ЛЕВЧЕНКО

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.