Журнал "Мовознавство"

М. М. ПЕЩАК. НАУКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ І АВТОМАТИЗАЦІЯ У МОВОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

ЗЗротягом останнього часу в українському мовознавстві спостерігається перехід від
дослідж ень, що ведуться окремими індивідуумами, до органітоваиої роботи цілих наукових
колективів- Такни процес розвитку мовознавчої науки веде не просто до механічного по*
єднання фізичних і розумових можливостей більшого чи меншого колективу наукових
працівників, а зумовлює й зміну самої тематики наукових досліджень у мовознавстві;
розробка невеликих тем все більше витісняється створенням синтезованих мовознавчих
праць» У яких на великому матеріалі розв’язується широке коло найактуальніших теоре­
тичних проблем.
Зростання масштабів досліджень відбивається на тематиці мовознавчих кафедр вузів
республіки, а також Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР, які тепер зо­
середжують свої сили в основному на одній проблемі — «Закономірності розвитку націо­
нальних мов у зв’язку з розвитком соціалістичних націй». Розробка цієї проблеми в ін­
ституті мовознавства на сучасному етапі включає підготовку ряду таких фундаментальних
праць, як десятитомний Словник української мови, чотиритомний Етимологічний словник
української мови, п’ятитомний академічний курс «Сучасної української літературної мови»,
«Структурна граматика української мови» та ін.
Виконання великомасштабних тем, як показала практика, може бути успішно здій­
снене тільки великим колективом наукових працівників, часто значно більшим, ніж об’ед*
иує тепер одна наукова установа. Нові форми досліджень висувають багато нових питань
науково-організаційного характеру *,
Організація робот великих колективів над однією проблемою вимагає чіткої коор-
дияаціїКІ9годжсния планів, розподілу тем, т ої частинами загальної проблеми, регуляр­
ного обміну інформацією і т. ін. Одним із заходів, спрямованих на удосконалення керів­
ництва мовознавчими дослідженнями в республіці, є створення Наукової ради з проблеми
«Закономірності розвитку національних мов у зв’язку з розвитком соціалістичних націй»,
завданням якої з перших днів її існування (1958 р.) було налагодити співробітництво всіх
мовознавців республіки, спрямовувати їх зусилля на розробку найбільш актуальних,
провідних проблем. Д ля того, щоб систематично інформувати мовознавців і громадськість
про стан розробки провідної тематики в республіці. Наукова рада почала з (962 р. вида­
вати інформаційний бюлетень, три випуски якого вже вийшли з друку *.
Поступовий перехід українського мовознавства на нові форми наукових досліджень
підготовлений попереднім етапом його розвитку: нагромадження великого фактичного
матеріалу у мовознавчій літературі дало змогу дослідникам ширше і глибше розглянути
зібраний матеріал і поставити перед собою більш узагальнюючі проблеми. З розгортан­
ням масштабів мовознавчих досліджень виникає потреба додаткової витрати часу і фізич­
них зусиль для збирання та систематизації нового матеріалу.
Для виконання великомасштабних тем науковим колективам потрібен насамперед
науково-допоміжний персонал *, що займається технічними процесами обробки матері­
алів. «Часом вченому доводиться витрачати дорогий час на виконання робіт, зовсім не
пов’язаних з Його діяльністю шукача і експериментатора… В результаті спеціалісти не­
рідко повинні виступати в ролі лаборантів…» ♦. Так, наприклад, без кількамільйоииої
лексичної картотеки української літературної мови Інститут мововнавства АН УРСР не
»міг би приступити до підготовки фундаментального тлумачного Словника української
1108и. А для того, щоб створити таку картотеку вручну, не одному десяткові людей по-
1 Д ив.: П. Л. Капица, Теория, эксперимент, практика, М., 1966, стор. 4.
* «Доповіді та повідомлення», К., 1963; «Закономірності розвитку національних мов
У Зв’язку з розвитком соціалістичних націй», К-, 1964; «Інформаційні матеріали Науко-
ради а проблеми «Закономірності розвитку національних мов у зв’язку з розвитком
б ал іст и ч н и х націй», К-, 1966.
и • В. С. І л ь ї и, В Інституті мовознавства АН УРСР, «Мовознавство», т. XIV,
*’•« 1967. стор. 136.
4 Див.: передова «Правды» від 15 листопада 1966 р. під заголовком «Труд ученого».
43 грібно було працювати протягом усього післявоєнного часу над розписуванням худо;кНі І
літератури (від І. Котляревського до наших днів) та літератури всіх інших функціонер?
них стилів: наукового, публіцистичного, ділового тощо. Всі ці картки треба було упоря«]
кувати, тобто заабеткувати і влити в єдину картотеку.
Із збільшенням фактичного матеріалу збільшується обсяг роботи вже й самого д0
слідника, якому потрібно весь цей масив фактичного матеріалу вивчити і відповідно осмИсІ
лити. Фактичний матеріал просто завалює дослідника, і набагато років він залишається
виконавцем однієї теми. Поступово це може призвести до надто вузької спеціалізації мов&З
знавців, що суперечить сучасним вимогам, які ставляться до науковців. З другого боку
збільшення кількості виконавців колективних тем, хоч і прискорить строки їх виконання’
але не може запобігти звуженню спеціалізації вченого.
Розвиток мовознавства в напрямі великомасштабних досліджень показав, що ручггаі
праця стає все більшим гальмом дальшого прогресу науки. Все більше відчувається потреб»
механізувати роботу наукового прашвника-мовознавця.
Межі застосування досягнень техніки у мовознавчих дослідженнях відповідно до су.
часного стану її розвитку дуже широкі: від спеціально обладнаної автомашини для збц.І
рання матеріалів в експедиціях до використання електронно-обчислювальних машин у |
науковому аналізі та теоретичному опрацюванні мовного матеріалу. Звичайно, сучасні І
технічні засоби слід використовувати диференційовано залежно від виду наукової роботи.
Спроба механізувати один із початкових етапів підготовки словників в Інститут}.]
мовознавства АН УРСР — розписування літератури на картки за допомогою використання
ротатора, можна сказати, не дала бажаних результатів. Велика маса розписаних на ротато-1
рі карток дала змогу швидко поповнити лексичну картотеку новим матеріалом, але ідея ]
створення інших видів картотек (граматичної, мови письменників тощо) залишилася нездій- ]
сненою, оскільки для цього потрібно було або в кілька разів збільшити лаборантський І
склад, щоб він встигав опрацьовувати картки, розписані на ротаторі, або механізувати!
дальші етапи (абеткування, вливання тощо) роботи в картотеці. Отже, запровадження ме-1
ханізації на одному етапі наукової роботи вимагає обов’язкової механізації й інших тісної
пов’язаних з ним етапів наукових досліджень.
Питаннями автоматизації мовознавчих досліджень сьогодні вже займаються майже І
в усіх країнах світу 6.
У даній статті розглядаються тільки окремі види механізації науково-дослідної ро-1
боти мовознавців, а саме: деякі питання про використання у мовознавчих дослідженнях!
карток з перфорованими краями, лічильно-аналітичних та електронно-обчислювальних!
машин, а також фотокопіювальних машин типу «Ера».
Найближчим до ручної обробки фактичного матеріалу в наукових дослідженнях е |
використання карток з перфорованими краями. Застосування їх на промислових підприєм-1
ствах, в науково-дослідних інститутах, бібліотеках та інших установах 6 свідчить проте,!
що картки з перфорованими краями можуть бути з успіхом використані й у мовознавчих]
дослідженнях, особливо тоді, коли виконуються невеликі за обсягом фактичного мате-1
ріалу (щонайбільше в кілька десятків тисяч карток) праці. Незважаючи на те, що всі і
етапи роботи з цими картками: запис і рог.мітка ознак досліджуваного явища (фонеми,!
слова, речення тощо) пов’язані з ручною працею, а класифікація карток за окремими озна*І
ками здійснюється дослідником за допомогою спеціальних спиць (вручну або з ви кори-1
стайням сепаратора чи селектора)7, перевага карток з перфорованими краями перед про-Я
стими картками перш за все полягає в тому, що при формуванні перфокартотеки відпа- і
дають такі етапи ручної праці (без яких не можна обійтися в роботі з простою картотекою), І
як абеткування, вливання та інші види чисто механічного розташування карток у карто-■
тещ. Крім того, покрайну перфорацію на цих картках можна використати і для різних!
видів наукової класифікації матеріалу, що скорочує обсяг самої картотеки: одна перфо-Я
картка вміщує інформацію, на яку потрібно було б використати десятки простих карток. ■
5 Див.: В. А. М о с к о в и ч, Автоматизация некоторых аспектов лингвистической
работы, ВЯ, 1966, 1, стор. 102—111; Е. Ф. Скороходько, Утворення семантичних
полів за допомогою автоматичних цифрових машин, «Методологічні питання мовознав-1
ства», К., 1966, стор. 177—183; И. И. Р е в з и н, В. Ю. Розенцвейг, Основы
общего и машинного перевода, М., 1964, стор. 13 та ін.; J. Stindlova, Uplatnovani
metod mechanizace a automatizace v hxikologicke prąci v zahranići, «Slovo a slovesnost»,
1962, 1, стор. 67—71 та ін.
6 С. Я. Роометс, Всесоюзное совещание по применению карт с краевой перфоЯ
рацией, «Научно-техническая информация», 1964, 11, стор. 28; Інструктивні дані повико-|
ристанию картох з перфорованими краями див.: «Перфокартотеки для исследований по –
истории научно-технического прогресса», К., 1966.
7 Див.: А. И. Розанов, Н. К. Ходжаева, Оборудование для информа- ;
ционнопоисковой системы на картах с краевой перфорацией, «Научно-техническая информа­
ция*, 1964 , 8, стор. 51—52; Перфорированные карты и их применение в науке и технике
(під редакцією Р. С. Кейси, Д. В. Перри, У. Берри, А. Кента), М., 1963. тіклад, Інститут мовознавства АН УРСР тепер має в своєму розпорядженні майже
Н® „.лхмільйонну лексичну картотеку на простих картках. На базі цієї картотеки вже
чо^Р-но цілий ряд словників української мови, зокрема шеститомний Українського-
У1?* кий словник, двотомний Російсько-український словник і п’ять томів десятитомного
сійсь ного словника української мови. Використання цієї картотеки нелексикографами
ТЛ2паматичних, стилістичних та інших дослідженнях з мовознавства * ускладнюється
у 1*Р’ 0 алфавітним порядком розташування карток, порушення якого зробить картотеку
видатн ою для роботи лексикографів. Отже, для того, щоб цією картотекою могли кори-
ятися граматисти чи стилісти, її треба здублювати окремо для граматичних і окремо
^стилістичних досліджень. А картотекою з перфорованими краями могли б в однако­
ві? мір» користуватися і лексикографи, і мовознавці-нелексикографи.
Картка з перфорованими краями має вигляд прямокутника з косим зрізом правого
нь0го краю, зробленим для того, щоб усі картки стояли у строго визначеному поло­
вині- На кожному з чотирьох країв картки є по два ряди отворів, розташованих абсо-
С н о однаково на всіх картках даного виду. Для нанесення інформації на картку розроб­
ляється спеціальний код, або шаблон: кожному отвору присвоюється номер, а кожному
омерУ (або комбінації номерів) — відповідна ознака. Середина картки призначена для
апису досліджуваного явища: слова, речення, словосполучення і т. ін. з потрібного па­
спортизацією. , .
У радянському Союзі картки з перфорованими краями випускаються кількох роз­
мірів, найбільш поширеними є К-5 (207—147 мм) і К-6 (103—77 мм). Кількість ознак, що
‘х можна нанести на картку, залежить від розміру самої картки. Наприклад, на К-6 можна
нанести кілька сотень ознак. Картки цього типу використовуються в спеціалізованих
бібліотеках, а також для створення картотеки з вузького кола питань. Картка типу К-5
може вмістити понад тисячу різних ознак, тому її можна використовувати і для укладання
словників тезауруса типу Роже9, а також для широких граматичних досліджень.
На покрайну перфорацію картки можна наносити інформацію про мовне явище;
характер нанесеної інформації залежить від матеріалу дослідження. Так, для створення
лексичної картотеки (при вивченні мови письменника або особливостей мови певної го­
вірки тощо) довші сторони картки можна використати для класифікації слів за алфавітом,
а’ правий і лівий край перфокартки — для наведення певних граматичних і стилістичних
ознак слова, наприклад:
лексичні ознаки — діалектне, розмовне, вульгарне, книжне, належність до
відповідної термінології тощо;
фонетичні ознаки — місце наголосу, асиміляція, дисиміляція, пом’якшення
та ін.;
морфологічні ознаки — належність до частини мови, число, рід, відмінок
та Ін.; ;
ознаки словотвору — префіксальні, суфіксальні та інші способи утворення
слів;
синтаксичні ознаки — члени речення, синтаксичні зв’язки, відомості про
порядок слів у реченні і т. ін.
Зрозуміло, що в лексичній картотеці буде детальніша класифікація тих ознак слова,
які потрібні при укладанні, зокрема, словників чи в лексикологічних дослідженнях. Із
граматичних ознак у цій картотеці відзначатимуться лише иайзагальніші. У граматичній
картотеці може бути повністю відсутня класифікація слів за алфавітом, але будуть більш
деталізовані граматичні ознаки слова, хоч поруч з граматичною класифікацією можуть
наводитися і загальні лексикологічні ознаки.
Картки з перфорованими краями можна віднести до так званої малої механізації10
в науково-дослідній роботі мовознавців. До малої механізації належать також фотокопі­
ювальні машини типу «Ера», які були б особливо корисними на завершальному етапі під­
готовки мовознавчих праць до друку, зокрема підготовки вже укладених і відредагованих
словників, різних діалектологічних і славістичних праць, передрук яких на машинці,
вичитування та звірка з оригіналом, а також перенесення правок на другий примірник,
тобто чисто механічна робота, забирає багато часу. Використання фотокопіювальних
машин могло б скоротити цей завершальний етап підготовки мовознавчих праць принай­
мні вдвоє.
Сучасний стан розвитку техніки може забезпечити і вищий рівень механізації наукової
праці мовознавця. Лічильно-аналітичні та електронно-обчислювальні машини вже вико-
8 С. П. Левченко, Скарбниця нашональноТ мови (Лексична картотека 1нсти-
тУту мовознавства АН УРСР), щор1чник «Наука i культура», К., 1966, стор. 386—392.
8 R о g е t Peter Mark, Thezaurus of Englisch Words and Phrases classified
Ш arranged so as to facilitate the expression of ideas and to assist in literary composition,
London — New-York, 1931.
10 В. И. К о п и ц ы н, Где и для чего нужна малая механизация информационного
ц°яска, «Научно-техническая информация», 1966, 8, стор. 33—37. вястовукттъся мозоопавчими колективами Москви , Ленінграда , Кишинева1*, pKr ,
Горького1′ та інших міст Радянського Союзу і за кордоном . У Києві електронно-с/ь ’
слювальні машини для мовознавчих досліджень почали використовуватися слівробЬ«/1*
камн Інституту кібернетики АН УРСР та Інституту мовознавства АН УРСР 17.
Робота мовознавців при використанні як лічильно-аналітичних, так і електрони
обчислювальних машин зводиться в основному до таких етапів:
1. Організація матеріалу: збір матеріалів під час експедицій, розписування
ратурних джерел, підготовка даних у лабораторії експериментально-фонетичного вивченп
мови використання результатів попередніх досліджень (словників, довідників, аіл*
сів) тощо.
2. Вироблення системи кодування і перфорацій матеріалу.
3. Розробка алгоритму і програмування задачі.
4. Машинний аналіз матеріалу за розробленою програмою.
5. Обробка машинних результатів.
Кожен з названих етапів роботи в залежності від специфіки поставленої перед до.
елідниками задачі може розбиватися ще иа кілька підетапів м.
Лічильно-аналітичні та електронно-обчислювальні машини у мовознавчих досліджен.
лях використовуються приблизно в однаковій мірі. Так, наприклад, у лабораторії Центру
автоматизації філологічного аналізу в Галлараті (Італія) проводяться текстологічні д<Ј
слідження письмових пам’яток на лічильно-аналітичних машинах20, тоді як учені Інституту
математики Новосибірського філіалу АН СРСР для вивчення мови пам’яток з успіхом
використали електронно-обчислювальні машини я . У лабораторії лексикологічного ана­
лізу при Центрі вивчення словника французької мови в Безансоні для підготовки лексико­
логічних і лексикографічних праць використовують лічильно-аналітичні машини, але вже
ставиться питання про перехід до експлуатації електронно-обчислювальної техніки22.
Ленінградські вчені, використовуючи лічильно-аналітичні і електронно-обчислювальні
машини в своїх дослідженнях, прийшли до висновку, що тепер «виникає… завдання по*
щуку ефективної форми поєднання лічильно-аналітичних машин з електронно-обчислю­
вальними машинами в одну систему» 23.
11 В. А. М ос к о в и ч, зазнач, праця; И. А. Мельчук, Автоматический ана­
лиз текстов (на материале русского языка), «Славянское языкознание», М., 1963, стор. 590.
*2 Л. И. 3 а с о р и н а, Полуавтоматический словарь (из опыта работы над частот­
ным словарем русского языка), «Межвузовская конференция по вопросам частотных ело*
варей и автоматизации лингвостатистических работ», Тезисы докладов и сообщений. Л.,
1966, стор. 40—42; О. В. В а с и л ь е в а, Опыт применения ЭВМ для алфавитной клас­
сификации слов, т а м ж е, стор. 43—44 та 1н.
1J О. С. Калугина, Использование машин в исследованиях по машинному
переводу, «Проблемы кибернетики», 1963, 10, стор. 205.
14 С. П. К л я в и и ь. Частотный словарь латышской публицистики, «Межвузов­
ская конференция по вопросам частотных словарей и автоматизации лингвостатистических
работ». Тезисы докладов и сообщений, Л., 1966, стор. 8—9.
u В. В. Бородин, Алгоритм автоматического доставления словников, там
ж е, стор. 44; Е. А. Матер, Оценки эффективности автоматического построения слов­
ника большого объема, т а м ж е, стор. 46.
•• Р. М. Ф р у м к и н а, Автоматизация исследовательских работ в лексикогра­
фии, ВЯ, 1964, 2, стор. 114—119; В. А. М о с к о в и ч, зазнач, праця; «Автоматизация
в лингвистике», М. — Л., 1966.
и Н. С. Г о р б а тюк, Л. С. Стой ков а, Дослідження деяких лінгвістич­
них задач на ЕОМ «Урал», «Вісник Київського державного університету», 1962, 1, стор. 5;
Е. Ф. С к о р о х о д ь к о, Про одну модель семантики мови, «Структурно-математична
лінгвістика», Kj_, 1965, crop. 113—120; В. С. П e p e б и й н і с, Проблеми структурної
лінгвістики та п розвиток на Україні, «Мовознавство», 1967, 1, стор. 28; А. О. Стог­
ній, В. С. Перебийніс, Про частотний словник сучасної української мови,
«Структурно-математична лінгвістика», К., 1965, стор. 107—112.
18 Див.: Г. Фант, Акустическая теория речеобразования. М., 1964.
* Досить детальний опис методики обробки і аналізу матеріалів на лічильних ма­
шинах, близький до досліджень у мовознавчій галузі науки, в доступній для широкого
кода читачів формі подається в кн.: В. А. Устинов, Применение вычислительных
машин в исторической науке. М., 1964.
30 Р. Б у з а, Электротехника при механизации филологического анализа, «Автома­
тизация в лингвистике», М. — Л., 1966, стор. 13—23.
а Є. В. Евреииов, Ю. Г. Косарев, В. А. Устинов, Применение
электронных вычислительных машин в исследовании письменности древних майя, I—И.
Новосибирск, 1961.
22 В, К е м а д а, Механизация в лексикологических исследованиях, «Автоматиза­
ция в лингвистике», М. — Л., 1966, стор. 24—62.
п Л. Н. 3 а с о р и н а, Полуавтоматический словарь (из опыта работы над ча­
стотным словарем русского языка), «Межвузовская конференция по вопросам частотных
4 6 Н езваж аю ч и н а те, щ о електронно-обчислювальна техніка в порівнянні з л іч и л ь н о
«ал Етичними маш инами е кроком вперед у справі автоматизації наукової праці м , вико­
ристання остан н іх у мовознавчих дослідженнях на сучасному етапі розвитку науки вя-
ЈоавЯ°®У€ се^ ? У багатьох планах: а) вартість лічильно-аналітичних чашин набагато
ЛЛ^ча за в а р тіс ть електронно-обчислю вальних машин, а розміри їх значно менші, ош дає
аОЯь’1яВ’сть- п Ри?б ати ІХ багатьом середнім за розміром установам; б) у зв’язку з тим, щ о
експлуатація лічильно-аналітичних машин простіша, ніж електроняо-обчисл » вал ьн и х
^-іиин. ф іл о л о гу (лю дині без спеціальної технічної освіти) легше оволодіти, правилами їх
використання **; в) рівень розвитку мовознавчої науки дозволяє давати машині задачі
«ільки тех н іч н о го (класи ф ікац ія матеріалу за певними формальнимии ознаками, часто при­
писаними відповідним мовним явишзм самими дослідниками ше до перфорування ма­
теріалу) 23 або статистичного характеру (для укладання частотних словників, дослідж ення
статистичних п ар ам етр ів стилів тощо) л , з якими лічильно-аналітичні машани з успіхом
справляю ться.
Е лектронно-обчислю вальні машиии не тільки набагато швидше виконують ті завдання,
я усі м ож уть здійсню ватися лічильно-аналітичними машинами, але й здатні розв’язувати
складніш і з а своїм характером задачі мовного аналізу тексту або структури мови в цілом у,
а тому застосуван н я їх у мовознавстві важко переоцінити «А тим часом використання су­
ч а с н и х обчи слю вальн и х і керуючих машин веде до справжньої революції не тільки в техно*
яогії вироб ни цтва, а й в економіці, плануванні, обліку, проектно-конструкторських роз­
робках і в сам и х наукових дослідженнях» **. Використання електронно-обчислювальних
jiaaniн у м овозн австві позначиться я к на організації самого процесу наукових дослідж ень,
тобто на безпосередній роботі дослідника, так і на керуванні науковою роботою мовознав­
ців і, н ар еш ті, на постановці наукових мовознавчих задач.
Д о сл ід н и к буде звільнений від тих технічних процесів наукової обробки м атеріалу,
ва які в ін з а р а з витрачає багато часу. «Творча енергія лінгвіста визволяється, а сек р е­
тарська робота щ одо збирання лінгвістичних даних та їх обробки відповідно з визначеною
Інструкцією передається електронним цифровим обчислювальним машинам» **, тобто
енергія і у м ін н я дослідника в основному зосереджуватимуться на теоретичному осми­
сленні м а т е р іа л у . \
О скільки використання електронно-обчислювальних машин у мовознавчих дослі­
дж еннях нем ож ливе без співробітництва мовознавців з спеціалістами техніко-математнч-
вих н а у к , т о о р ган ізац ія такої наукової праці вимагатиме і певних змін у керуванні са­
мим робочим процесом: ше при постановці «чисто філологічних» задач мовознавці повинні
будуть враховувати й те, як справлятимуться з цими задачами математики та інженерно-
технічні працівники. В свою чергу, математики, розв’язуючи свої «чисто математичні»
задачі, сп риятим уть чіткішому формулюванню мовознавчих проблем. Керування таким
виробничим процесом вимагатиме вмілого поєднання інтересів мовознавців і математиків,
що викон уватим уть єдині наукові плани, спрямовані на глибоке вивчення актуальних
проблем сучасн ої науки. ___ .
В икористання у мовознавчих дослідженнях електронно-обчислювальних машин
могло б забезпечити більш планомірне, різнобічне і більш систематичне співробітництво
всіх м овозн авц ів республіки над спільним розв’язанням великомасштабних провідних
проблем сучасного мовознавства. У зв’язку з цим змінилися б і функції Н аукової ради
з проблеми «Законом ірності розвитку національних мов у зв ‘я зк у з розвитком соціалістич­
них націй». Н ау ко в і мовознавчі колективи (Інститут мовознавства АН УРСР і мовознавчі
кафедри в у зів ) існую ть тепер самі по собі, і їх наукова робота навіть прн виконанні колек­
тивних тем є самостійно організованим процесом дослідження. Н аукова рада з проблеми
тепер стоїть ніби осторонь цих наукових колективів. Свої зусилля вона спрямовує н а на-
словарей и автоматизации лингвостатистнческих работ», Тезисы докладов и сообщений,
Л., 1966, стор. 42.
84 L. Meul, Contribution а Г etudes des problиmes et des perspectives de l’autom ation
dans (’A dm inistration publique, «Automation», III— IV, 1958.
a Favier et Thomelin, La Mйchanographie. Machines а calculer, machines
comptables, m achines а cartes perfortes el ectromйchaniques, Montligeon, 1958; A. И. Р е ­
занов, Характеристики счетно-перфорационных алфавитных машин н возможности
их применения для обработки информации, «Научно-техническая информация», 1962, 12,
стор. 17.
26 Р. Клаппенбах, Применение перфорационных карт при создании словаря
современного немецкого языка, «Автоматизация в лингвистике», М. — Л., 1966, стор. 92—
104; Т. И. Коровина, Построение правил различения омонимии при помощи ма­
шин, «Проблемы кибернетики», М., 1962, crop. 209—223; K. Baumgдrtner, Zum
al goritm ischen, Aufban einer automatischen Gram m atik, «Sprache im technischen Zeitalter»,
1963, 7.
27 Колектив авторів. Статистичні параметри стилів, K., 1967; A. Hood Roberts,
A statistical linguistic ana! isis of American Englisch, London — Paris 1965.
28 «Матеріали XXIII з’їзду КПРС», K., 1966, стор. 59—60.
29 В. А. М о с к о в и ч, зазнач, праця, стор. 102. » лагодження «зовнішніх» зв’язків між Інститутом мовознавства АН УРСР, з одного боку
і мовознавчими кафедрами вузів — з другого.
Із переходом на використання електронно-обчислювальної техніки у мовознавчих
дослідженнях Інститут мовознавства АН УРСР міг би стати таким науковим центром, який
не тільки використовував би працю університетів і педінститутів 30, але й сам виконував би
певні виробничі завдання для мовознавчих кафедр вузів. Особливо це стосується таких
«вічних» тем, як діалектологічний Атлас української мови і Гідронімічний атлас України
каїн вузи витрачають багато часу на збирання матеріалу не для своєї індивідуальної
теми, а для колективної праці, що виконується Інститутом мовознавства АН УРСР. Якби
цей матеріал був опрацьований для вводу в електронно-обчислювальні ма. ини, Інститут
мовознавства міг би на замовлення мовознавчих кафедр при мінімальній затраті часу ]
праці давати працівникам вузів уже належним чином систематизований 1 відібраний для
дослідження якихось питань матеріал з усієї території Української PCP. Таким чином,
наукові дослідження працівників вузів, наприклад з діалектології, топоніміки тощо’
грунтувалися б на ширшому фактичному матеріалі, що значно підвищило б їх рівень!
З другого боку, до виконання цих тем можна було б залучити широке коло мовознавців
вузів не тільки на початковому етапі — збиранні матеріалу, але й на основному етапі
укладанні карт і коментарів до них.
Тоді Наукова рада з проблеми могла б займатися не стільки «зовнішньою» коорди­
нацією, тобто організацією окремих вчених на спільне виконання певних колективних тем,
скільки організацією наукового виробничого процесу всіх мовознавчих колективів рес­
публіки.
Отже, використання електронно-обчдслювальиої техніки сприяло б як прискоренню
строків виконання розпочатих вручну великомасштабних праць, так і широкому розгор­
танню нових напрямів в українському мовознавстві.
Розглядаючи доцільність переведення того чи іншого колективу на автоматизований
спосіб обробки лінгвістичних даних для завершення розпочатих вручну праць, слід ура-
ховувати, наскільки підвищиться продуктивність праці кожного наукового працівника в
конкретній темі, наскільки прискориться виконання даної роботи і чи буде забезпечено
належний науковий рівень виконаної на машинах частини праці.
Не викликає сумніву, що перехід діалектологів на автоматизовану обробку матеріалів
для укладання Атласу української мови прискорив би завершення теми на кілька років.
У процесі підготовки першого і другого томів Атласу українські діалектологи виробили
вже достатньо чітку класифікацію матеріалу 31, і його без особливої додаткової обробки
можна підготувати для машини. Багаторічний досвід укладання карт вручну міг би до­
помогти діалектологам і у виробленні програми для використання електронно-обчислю­
вальних машин в укладанні карт. Переведення існуючої в Інституті мовознавства АН
УРСР лексичної картотеки на машинну перфокартотеку набагато прискорило б також
укладання різних видів словників.
Міцно входить в лінгвістичні дослідження такий трудомісткий за специфікою об­
робки фактичного матеріалу науковий спосіб дослідження, як статистика. Застосування
статистичних методів у мовознавчих дослідженнях 32 з використанням електронно-обчислю­
вальних машин дозволить вченим розв’язувати багато питань з таких розділів мово­
знавства, як лінгвістична стилістика, періодизація в історії української мови, типологія
споріднених і суміжних за територіальним розташуванням мов, питання культури мови
та ін., які базуються на вивченні і зіставленні особливостей функціонування мовної
структури в різних видах мовлення.
Всебічне вивчення особливостей всіх видів мовлення допоможе глибше проникнути
в саму структуру мови, пізнати ті «внутрішні закони» мови, на які у мовознавчій літера­
турі досить часто зустрічаються посилання 33, але які досі не мають свого визначення.
30 Тут не йдеться про роботу Інституту мовознавства АН УРСР у плані видання
міжвідомчих республіканських збірників та інших праць, а також допомоги у підготовці
та оформленні докторських і кандидатських дисертацій викладачами вузів.
3* Див.: зб. «Українська лінгвістична географія», К., 1966.
32 Д. С. Лебедев, В. А. Г а р м а ш, Статистический анализ ^трехбуквенных
сочетаний русского текста, «Проблемы передачи информации», в. 2, М., 1959, стор. 78—80;
Б. Н. Г ол ови н, О вероятностно-статистическом изучении стилевой дифференциации
языка, «Автоматизация информационных работ и вопросы прикладной лингвистики»»
К., 1964; J. Levy, Pfedbйfcnй poznamky k informaćni analyze verSe, «Slovйnskв litera­
tura», 1964, 11; P. Cuiran d, La mйchanique de l’analyse quantitative en linguistique,
«йtudes de linguistique applique», Paris, 1963, 2.
n О. П. Безпалько, M. K. Бобчук, M. A. Жовтобрюх, С.П.Са*
м і й л e и к о, I. Й. Тараненко, Історична граматика української мови, К., 1962,
crop. 6; С. П. С а м і й л е и к о, Нариси з історичної морфології української мови,
ч. І, К., 1964. стор. 9; С. П. Бевзенко, Історична морфологія української мови,
Ужгород, 1960, стор. 7 та ін.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.