Журнал "Мовознавство"

Як Вас звуть? Де Ви живете? А чи знаете Ви свій край?

Редакція журналу „Мовознавство“ просить Вас
відповісти на питання цієї аннети. Заповніть
аннету, відріжте сторінну, енлейте її береги,
нан/іеите марну і відішліть нам
1. Ваше прізвище, ім’я, по батькові …….
2. Рік народження . . 3. Місце наро­
дження 4. Освіта .
5. Де Ви тепер живете (область, місто, район, село) . .
……………………………….. 6. Ким Ви тепер працюєте . . . . .
Ономастика — наука про власні назви. Вона допомагає висвітленню
багатьох явищ історі? українського народу та його мови, більш поглиб­
леному усвідомленню фактів сучасної української мови. Відомості
з ономастики потрібні державним установам і громадським організаціям,
що займаються адміністративно-територіальним поділом УРСР, наймену­
ванням й перейменуванням різних ономастичних об’єктів, картографуван­
ням, топографічною роботою.
Ми пропонуємо питання з різних категорій власних назв
Вашої місцевості, на які просимо дати чіткі й точні відповіді.
Власні назви слід подавати в літературній і місцевій (розмов­
ній) формах, обов’язково позначаючи наголос.
Починаємо з циклу назви вод.
1. Як зветься водоймище, розташоване на території Ва­
шого населеного пункту? Звідки походить ця назва? Які є у
Вашій місцевості інші проточні води (річки, ручаї, джерела,
мокрі балки, рукави, протоки, канали), звідки вони беруть
початок і куди впадають?
2. Які назви мають місцеві непроточні (стоячі) води (озе­
ра, болота, ставки, колодязі, криниці, копанки і т. ін.)?
3. Як звуться тепер сухі річища, старі русла, висохлі річки,
струмки, озера, болота, стави, ковбані і т. п.? Як вони нази­
валися раніше?
4. Які є у Вашій місцевості острови, півострови, роги (ми­
си) і т. п.?
5. Які назви мають місцеві пороги, водоспади, скелі, бе­
реги, кручі, переправи, броди, пристані, плеса, тоні, ви­
ри і т. п.?
Кореспондент може додати про води й водні об’єкти, що не потра­
пили до цього питальника, усе те, що він знайде за потрібне, але в усіх
випадках слід посилатися на місцевих старожилів, архівні, офіційні дже­
рела тощо.
Основний критерій відповіді— її вичерпність і достовірність. Автори
кращих відповідей відзначатимуться в пресі, окремі відповіді будуть опуб­
ліковані, частина кореспондентів буде премійована спеціальною літерату­
рою, а всі учасники конкурсу відповідей — щирими подяками Інституту
мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР та Української ономастичної
комісії.
Анкету склав голова Української ономастичної комісії
К. ЦІЛУЙКО.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.