Загнітко А. П. Український синтаксис (науково-теоретичний і навчально-практичний комплекс). Ч. 1

Схема синтаксичного розбору словосполучень

І.    Поставити словосполучення у початковій формі.

П. Визначити: 1) тип словосполучення за структурою (просте/,/складне; якшо складне, вичленувати, за можливістю, прості словосполучення), 2) тип словосполучення за опорним словом (іменне – субстантивне, ад’єктивне, прономінальне; нумеральне; адвербіальне, дієслівне); 3) за характером зв’язку компонентів             словосполучення              (форма

обов’язкова//необов’язкова;                                                                        форма

передбачувана//непередбачувана; вільне//зв’язане (цілісне)), 4)за граматичним значенням (відношенням) – суб’єктне, об’єктне, атрибутивне, комнлетивне, обставинне; 5) за типом зв’язку (керування (сильне//слабке, варіативне//неваріативне, безпосереднє//опосередкове), узгодження (повне//неповне), прилягання (власне-прилягання//іменне прилягання), кореляція (повна/неповна)), 6) спосіб вираження граматичного значення (за допомогою флексій, порядку слів, прийменника і флексій, прийменника, за змістом, наголос)..

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.