Загнітко А. П. Український синтаксис: навчально-практичний комплекс. Хрестоматія.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

І. ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ
1. Бабайцева В. В., Максимов Л. Ю. Современньїй русский язьік: Синтаксис.
Пунктуация: Учеб. пособие для студентов. – М.: Просвещение, 1981. – Ч. III. – 271 с.
2. Валгина Н. С. Синтаксис современного русского язьїка. – 3-є изд. – М.:Вьісш.
шк., 1991.-432 с.
3. Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис: Підручник. – К :
Либідь, 1993.-368 с.
4. Вихованець І. Р., Городенська К. Г., Грищенко А. П. Граматика української
мови.-К.: Рад. шк., 1982.-209 с.
5. Волох О. Т., Чемерисов М. Т., Чернов Є. І. Сучасна українська літературна
мова: Морфологія. Синтаксис. – 2-ге вид., перєроб. і доп. – К.: Вища шк., 1989. – 334
с.
6. Дорошенко С. І. Граматична стилістика української мови. – К.: Рад. шк.,
1985.-200 с.
7. Дудик П. С, Мєдушевський А. П. Українська мова. Підручник для 8 – 9 кл. –
21-ше вид., переробл. – К.: Освіта, 1990. – 240 с.
8. Жовтобрюх М. А. Українська літературна мова. – К.: Наук, думка, 1984 –
256 с.
9. Загнітко А. П. Український синтаксис (науково-теоретичний і навчально-
практичний комплекс): Навч. посібник: У 2-х ч. – К.: ІЗМН, 1996. – Ч. 1 – 202 с • Ч 2
– 240 с.
10. Каранська М. У. Синтаксис сучасної української літературної мови. – К.:
Либідь. 1992.-312 с.
11. Каранська М. У. Синтаксис сучасної української літературної мови. – К.:
НМКВО.-1992.-396 с.
12.Козачук Г. О. Українська мова. Практикум: Навч. посібник. – К.: Вища
школа, 1991.-398 с.
13. Кулик Б. М. Курс сучасної української літературної мови. – К.: Рад. шк.,
1965. – Ч. II: Синтаксис. – 342 с.
14. Курс сучасної української літературної мови / За ред. Л. А. Булаховського. –
К.: Рад. шк., 1951.-Т. 2: Синтаксис. – 465 с.
15.Нагіна В., Олексенко В., Тихоша В. Сучасна українська літературна мова.
Складне речення: Посібник для студєнтів-філологів денної, заочної та екстернатної
форм навчання. – Херсон: Айлант, 2000. – 148 с.
16. Плиско К. М. Синтаксис української мови із системою орієнтирів-для
самостійного вивчення: Навч. посібник для студентів філол. факультетів ун-тів і пед.
ін-тів. – X.: Основа, 1992. – 149 с.
17.Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник. – К.:
Либідь, 1992.-248 с.
18.Руднев А. Г. Синтаксис современного русского язьїка. -М.: Вьісш. шк., 1968.
– 320 с.
19. Русская грамматика: В 2 т. – М.: Наука, 1980. – Т. 2: Синтаксис. – 709 с.
20. Слинько І. І., Гуйванюк Н. В., Кобилянська М. Ф. Синтаксис сучасної
української мови. Проблемні питання: Навч. посібник. – К.: Вища шк., 1994. – 670 с.
21.Сучасна українська літературна мова: Підручник / ОД.Пономарів, В.В.Різун,
Л.Ю.Шевченко та ін.; За ред. О.Д.Пономарева. – К.: Либідь, 1997. – 400 с.
22. Сучасна українська літературна мова: Синтаксис / За ред. І.К.Білодіда. – К.:
184
Рекомендована література
1 Іаук. думка, 1972. -516 с.
23.Сучасна українська літературна мова: Підручник / М.Я.Плющ, С.П.Бевзенко,
11.Я.Грипас та ін.; / За ред. М.Я.Плющ. – К.: Вища шк., 1994. -414 с.
24. Украинская грамматика / Отв. ред. В.М.Русановский. – К.: Наук, думка, 1986.
-360 с.
25.Українська мова / В. О. Горпинич, В. Д. Горяний, І. Я. Журба, І. И.
Гараненко; / За ред. В.О.Горпинича. – 2-ге вид., перєроб. і доповн. – К.: Вища шк.,
1988.-Ч. II.-224 с.
26. Христіанінова Р. О. Просте речення в шкільному курсі української мови:
Посібник для вчителя.-К.: Рад. шк., 1991.- 160 с.
II. МОНОГРАФІЇ
1. Арполенко Г. П., Забєліна В. П. Структурно-семантична будова речення в
сучасній українській мові. – К.: Наук, думка, 1982. – 132 с.
2. Бабайцева В. В. Система членов предложения в современном русском язьіке.
М.: Просвещение, 1988. – 160 с.
3. Балли Ш. Общая лингвистика й вопросьі французского язьїка. – М.: Изд-во
ииостр. лит., 1955. -416 с.
4. Бевзенко С. П. Структура складного речення в українській мові. – К.: Вид-во
Київ. держ. пед. ін-ту, 1987. – 79 с.
5. Белошапкова В. А. Современньїй русский язьік: Синтаксис. – М.: Вьісш. шк.,
1977.-248 с.
6. Вихованець І. Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови. –
К.: Наук, думка, 1992. – 224 с.
7. Вихованець І. Р., Городенська К. Г., Русанівський В. М. Семантико-
синтаксична структура речення. – К.: Наук, думка, 1983. – 219 с.
8. Городенська К. Г. Деривація синтаксичних одиниць. – К.: Наук, думка, 1991.
192 с.
9. Горяний В. Д. Односкладні речення в українській мові. – К: Рад. шк., 1983. –
165 с.
10. Грищенко А. П. Складносурядне речення в сучасній українській літературній
мові. -К.: Наук, думка, 1969. – 155 с.
11. Дорошенко С. І. Складні безсполучникові конструкції в сучасній українській
мові. -Харків: Вища шк., 1980. – 151 с.
12.3агнітко А. П. Теоретична граматика української мови: Синтаксис:
Монографія. – Донецьк: ДонНУ, 2001. – 662 с.
13. Іваницька Н. Л. Двоскладне речення в українській мові. – К.: Вища шк., 1986.
-168 с.
14.Кадомцева Л. О. Українська мова: Синтаксис простого речення. – К.: Вища
шк., 1985.-178 с.
15.Камьшина А. А. О полупредикативньїх конструкциях в простом
нредложении. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1974 – 52 с.
Іб.Ковтунова Й. Й. Современньїй русский язьік: Порядок слов и актуальное
членение предложения. – М.: Просвещение, 1976. – 239 с
17.Мельничук О. С. Розвиток структури слов’янського речення. – К.: Наук.
думка, 1966. -324 с.
18.Меншиков І.І., Попова І. С. Структура словосполучення в сучасній
українській літературній мові. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2000. –
36 с.
185
УКРАЇНСЬКИЙ СИНТАКСИС: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ
19. Покусаенко В. К. Переходньїе конструкции в области сложного и простого
предложения. – Ростов н/Д: Изд во Ростов, ун-та, 1983 – 144 с.
20.Прияткина А. Ф. Русский язьік: Синтаксис осложненного предложения:
Учеб. пособие для филол. спец, вузов. – М.: Вьісш. шк., 1990. – 176 с.
21.Прокопчук А. А. Сложноподчиненное предложение и текст. – X.: Основа,
1990.-192 с.
22. Синтаксис словосполучення і простого речення (синтаксичні категорії і
зв’язки). – К.: Наук, думка, 1975. – 222 с.
23.Степаненко М. І. Взаємодія формально-граматичної і семантичної
валентності у структурі словосполучення та речення. – К.: Вид-во Українського
мовно-інформаційного фонду, 1997. -216 с.
24.Теньер Л. Основи структурного синтаксиса: Перевод с франц. – М.:
Прогресе, 1988. -656 с.
25. Тулина Т. А. Функциональная типология словосочетания. – К.; Одесса: Вища
шк., 1968.-228 с.
26. Удовиченко Г. М. Словосполучення в сучасній українській літературній
мові. – К.: Наук, думка, 1968. – 228 с.
27. Ширяев Е. Н. Бессоюзное сложное предложение в современном русеком
язьіке. – М: Наука, 1986. – 222 с.
28. Шульжук К. Ф. Складні багатокомпонентні речення в українській мові. – К.:
Вищашк., 1986.-183 с.
III. СТАТТІ
1. Арват Н. М. Про компонентний аналіз семантичної структури простого
речення // Мовознавство. – 1976. – № 4. – С. 38 – 45.
2. Бабайцева В. В. Зона синкретизма в системе частей речи современного
русекого язьїка//Филологические науки. – 1983. -№ 5. – С. 17-23.
3. Безпояско О. К. Інфінітив у функції другорядних членів речення //
Українська мова і література в школі – 1984. – № 3. – С. 51 – 53.
4. Білодід І. К. Надфразні єдності як елемент тексту в функціональних стилях
літературної мови //Мовознавство. – 1979. -№2.-С. 14-23.
5. Богдан М. М. Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними //
Українська мова і література в школі – 1981. – № 7. – С. 41 – 48.
6. Богдан М. М. Сполучники і сполучні слова як засоби зв’язку частин
складнопідрядних речень // Українська мова і література в школі. – 1979. – № 1. – С.
69-75.
7. Бровко А. С. Розмежування означуваного слова і прикладки // Українська
мова література в школі. – 1970. – № 3. – С. 20 – 23.
8. Бронська А. А. Про синтаксичні відношення у безсполучникових складних
реченнях // Мовознавство. – 1973. – № 6. – С. 56-63.
9. Війтик О. М. Однорідні і неоднорідні означення // Українська мова і
література в школі. – 1973. -№ 3. -С. 58- 62.
10. Галас А. М. Структурні і функціональні особливості періоду в українській
літературній мові: Автореф. дис. … канд. філол. наук. – Ужгород, 1997. – 23 с.
11. Герман К. Ф. Критерії розрізнення омонімічних сполучників і сполучних слів
// Українська мова і література в школі. – 1970. – № 5. – С. 54 – 57.
12. Герман К. Ф. Складносурядні речення з градаційними сполучниками //
Українська мова і література в школі. – 1972. – № 1. – С. 28 – 30.
ІЗ.Глушкова Г. М. Структурно-семантичні типи сурядності: Автореф. дис. …
186
Рекомендована література
канд. філол. наук. -Дніпропетровськ, 1998. -16 с.
14.Гмир І. С. Розрізнення сполучників від однозвучних сполучень слів //
Українська мова і література в школі. – 1972. – № 3. – С. 54 – 56.
15. Горяний В. Д. Стилістична роль абзаца // Українська мова і література в
школі. -1971. – № 10. – С. 56 – 59.
Іб.Гуц Л. М. Синтаксична синоніміка як один із засобів мовної експресії //
Українська мова і література в школі. – 1973. – № 6. – С. 35 – 41.
17. Давидова Л. П. Із спостережень над структурою і функціями субстантивних
словосполучень // Українська мова і література в школі. – 1971. – № 11. – С. 20 – 24.
18,Дацюк І. Мовний розвиток учнів під час вивчення теми “Речення із
вставними словами (словосполученнями, реченнями)” у 8 класі // Українська мова і
література в школі. – 1993. – № 4. – С. 22 – 26.
19.Дацюк І. І. Формування культури мовлення учнів під час вивчення теми
“Речення із звертаннями” у 8 класі // Українська мова і література в школі. – 1992. –
№ 7-8. – С. 28 – 30.
20. Дорошенко С. І. Безсполучникові складні речення // Українська мова і
література в школі. – 1980. -№5.-С, 20-26.
21. Дорошенко С. І. Безсполучникові складні речення в системі синтаксичних
синонімів // Українська мова і література в школі. – 1978. – № 5. – С. 37 – 40.
22. Еліптичні речення з невербіалізованими головними членами // Мовознавство.
-1982.-№ -С. 21-26.
23.Дудик П. С. Питальні речення і питальні слова-речення // Українська мова і
література в школі. – 1975. -№ 1. -С. 26- 36.
24.Дудик П. С. Спонукальні речення і слова-речення // Українська мова і
література в школі. – 1971. – № 9. – С. 30 – 35.
25.Єрмакова С. Д. Про однорідність головних членів у односкладних реченнях
// Українська мова і література в школі. – 1969. – № 10. – С. 33 – 35.
26. Жайворонок В. В. Вставні речення та розділові знаки при них // Українська
мова і література в школі. – 1980. – № 6. – С. 16-19.
27. Жайворонок В. В. Синтаксичний розбір складносурядних речень //
Українська мова і література в школі. – 1970. – № 6. – С. 65 – 68.
28.1ваницька Н. Л. Непоширене речення в українській мові // Українська мова і
література в школі. – 1984. -№ 2. – С. 31 – 35.
29.Іващенко Д. П. Відокремлені означення // Українська мова і література в
школі. – 1972. – № 9. – С. 50 – 52.
30. Кадомцева Л. О. Граматичні форми ускладнення простого речення //
Українська мова і література в школі. – 1988. – № 2. – С. 29 – 33.
ЗІ.Кващук А. Г. Складнопідрядні речення з підрядними допустовими //
Українська мова і література в школі. – 1975. – № 8. – С. 44 – 51.
32. Ключковський Б. Г. Прикладка і сполучення неприкладкового характеру //
Українська мова і література в школі. — 1976. — № 12. — С. 20 — 29.
ЗЗ.Кобилянська М. Ф. Керування орудним відмінком в українській мові //
Українська мова і література в школі. – 1982. – № 10. – С. 34 – 41.
34. Козачук Г. О. Підмети виражені словосполученнями // Українська мова і
література в школі. – 1982. – № 1. – С. 36 – 39.
35.Козіцька О.А. Контаміновані складнопідрядні багатокомпонентні речення в
сучасній українській мові: Автореф. дис. … канд. філол. наук. -К., 2003.-20 с.
Зб.Кононенко В. І. Подвійні синтаксичні зв’язки // Українська мова і література
в школі. -1975.-№ 11.-С. 31-42.
187
УКРАЇНСЬКИЙ СИНТАКСИС: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ
37.Кононєнко В. І. Синтаксичні зв’язки в ускладненому реченні // Українська
мова і література в школі. – 1980. – № 1. – С. 27 – 34.
38.Кучеренко І. К. Логіко-граматична природа речень з однорідними членами //
Мовознавство. – 1976. – № 4. – С. 29 – 37.
39. Кучеренко І. К. Логіко-граматична природа речень з узагальнюючими
словами при однорідних членах // Мовознавство. – 1977. – № 6. – С. 7 – 12.
40. Кучеренко І.К. Складні речення з сурядністю і підрядністю // Українська
мова і література в школі. – 1973. – № 11. – С. 27 – 33.
41. Кучеренко І. К. Складнопідрядні речення з кількома підрядними //
Українська мова і література в школі. – 1973. – № 5. – С. 30 – 39.
42. Кучеренко І. К. Фразеологізм як об’єкт синтаксису // Українське
мовознавство.- 1982.-№ 10.-С. 9-15.
43.Мановицька А. Я. Зв’язок присудка із звертанням // Українська мова і
література в школі. – 1970. – № 7. – С. 20-23.
44. Мановицька А. Я. Узгодження присудка із звертанням // Українське
мовознавство.- 1974.-Вип. 2.-С. 52-61.
45. Мельничайко В. Я. Про вивчення складносурядних речень // Українська мова
і література в школі. – 1977. – № 9. – С. 44 – 51.
46. Мельничайко В. Я. Розвиток мови учнів під час вивчення безсполучникових
речень // Українська мова і література в школі. – 1974. – № 9. – С. 68 – 72.
47. Мукан Г. М. Структура і синтаксична роль фразеологізмів // Українська мова
і література в школі. – 1968 – № 5. – С. 13 – 20.
48. Неровня Н. М. Фразеологізм, його синоніми і варіанти // Культура слова,
1985.-Вип. 28.-С. 45-47.
49.Пивоваров О. Є. Використання неповних речень як засіб організації
надфразних єдностей у художній прозі М. Коцюбинського // Українське
мовознавство. – 1974. – Вип. 2. – С. 66 – 74.
50. Піскун Г. О. Складний присудок і його структурні типи // Синтаксична
будова української мови. – К.: Наук, думка, 1975. – С. 5 – 29, 46 – 84.
51. Потапенко О. І. Вставні слова і вставні речення // Українська мова і
література в школі. – 1979 – № 2. – С. 66 – 68.
52.Понасенко І. С. Ознаки сильного іменникового керування // Українське
мовознавство.- 1985.-№ 3. – С. 79-83.
53. Рогаль М. С. Відокремлені додатки // Українська мова і література в школі –
1974.-№1.-С.71-72.
54. Рожило Д. П. Співвідносність сполучникових і безсполучникових складних
речень // Українська мова і література в школі. – 1972. -№ 10. – С. 59 – 63.
55.Семенюченко М. Л. Розмежування часових і умовних підрядних речень //
Українська мова і література в школі. – 1973. – № 2. – С. 34 – 37.
56.Силіна В. І. Вивчення безсполучникового складного речення // Українська
мова і література в школі. – 1975. -№ 11. -С. 79-83.
57.Скаб М. С. Семантико-синтаксичні функції українського вокатива //
Мовознавство. – 1987. – № 5. – С. 86 – 88.
58. Слинько І. І. Речення із звертаннями, вставними словами, відокремленими
членами // Українська мова і література в школі. – 1980. – № 2. – С. 45 – 51.
59. Слинько І. І. Речення з однорідними членами // Українська мова і література
в школі. – 1976. – № 3. – С. 58 – 67.
60. Слинько 1.1. Сполучник чи сполучне слово // Українська мова і література в
школі.-1987.-№ 4.-С. 31 -36.
188
Рекомендована література
61. Слинько І. І. Типи простих речень // Українська мова і література в школі. –
1977.-№ 9.-С. 51-59.
62Терлак 3. М. Залежний від прикметника додаток і способи його вираження //
Українська мова і література в школі. – 1982. -№ 8. – С. 70 – 72.
бЗ.Шведова Н. Ю. О понятий – “регулярная реализация структурной схемьі
простого предложения” // Мьісли о современном русском язьіке. – М., 1969. – С. 67 –
80.
64. Ширяев Е. Н. Основи системного описання бессоюзньїх сложньїх
мрсдложений // Вопросьі язьїкознания. – 1984. – № 1. – С. 53 – 57.
65. Шкарбан Т. М. Складні конструкції з однорідною супідрядністю в сучасній
українській мові: Автореф. дис. … канд. філол. наук. – Дніпропетровськ, 1996. -19 с.
бб.Шульжук К. Ф. Повні і неповні речення // Українська мова і література в
школі.-1971.-№ 6.-С. 63-65.
67.Шульжук К. Ф. Семантична структура складного багатокомпонентного
речення // Мовознавство. – 1987. — № 6. — С. 11 – 16.
68.Шульжук К. Ф. Складні багатокомпонентні конструкції в системі речення //
Мовознавство. – 1986. – № 6. – С. 24 – 32.
69. Шульжук К. Ф. Складні речення з супідрядністю // Українське мовознавство.
-1985. -Вип. 13.-С. 69-76.
70.Явір В. В. Неузгоджені означення, виражені непрямими формами іменників,
та їх синтаксичні особливості // Українська мова і література в школі. – 1975. – №. 11.
С. 42 – 49.
71.Ярещенко А. П. Засоби вираження наказовості в українській мові //
Українська мова і література в школі. – 1971. – № 6. – С. 32 – 36.
72,Яценко І. Т. Чи є звертання членом речення? // Синтаксична будова
української мови / Ред. кол.: М.А. Жовтобрюх (відп. ред.) та ін. – К.: Наук, думка,
1968.-С. 83-92.
IV. ЗБІРНИКИ ВПРАВ І ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ
1. Брицина О. І. Сучасна українська літературна мова: 36. вправ. – К.: Вища
шк., 1977. -362 с.
2. Кобилянська М. Ф, Гуйванюк Н. В. Сучасна українська літературна мова:
Синтаксис: 36. вправ. – К.: Вища школа, 1992. – 271 с.
3. Плющ М. Я. Сучасна українська літературна мова: 36. вправ: Навч. посібник
/ М.Я. Плющ, О.І. Леута, Н.П. Гальона. – К.: Вища шк., 1995. – 284 с.
4. Тишківська Н.Я. Українська мова: 36. вправ із синтаксису та пунктуації. –
Івано-Франківськ: Плай, 2004. – 179 с.
5. Українська мова: Тестові завдання / За ред. Н. В. Гуйванюк. – К.:
Видавничий центр “Академія”, 1999. – 528 с.
V. СЛОВНИКИ
1. Ганич Д. І., Олійник 1. С. Словник лінгвістичних термінів. – К.: Виша шк.,
1985.-360 с.
2. Лингвистический знциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. – М.:
Сов. знцикл., 1990. -685 с.
3. Українська мова. Енциклопедія / Редкол.: В.М. Русанівський, О.О. Тараненко
(співголови), М.П. Зяблюк та ін. – К.: Укренцикл., 2007. – Вид. 3-є. – 856 с.
.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.