Новий довідник: Українська мова. Українська література

Фонетика

Фонетика (від грецького ркопеН-
ков — звуковий) — це розділ мовознав­
ства, що вивчає звуковий склад мови
та різноманітні звукові зміни, які
відбуваються в мовленнєвому потоці.
Залежно від завдань дослідження
звукової будови мови фонетику поді­
ляють на:
• описову (вивчає всі наявні в конк­
ретній мові звукові одиниці, зако­
номірності їх уживання, звукові
чергування та ін. особливості мови
певного періоду);
• історичну (з’ясовує шляхи форму­
вання звукового боку мови з найдав­
нішого часу її існування, вивчає ви­
никнення та занепад звуків, еволю­
цію окремих звукових явищ тощо).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.