Новий довідник: Українська мова. Українська література

Основні правила складоподілу

• Якщо один приголосний стоїть між
голосними, то він завжди нале­
жить до наступного складу:
мо-ре, не-бо, ві-тер, хви-ля, па-рус,
марево.
• Якщо поряд стоять два дзвінкі або
два глухі звуки, то обидва нале­
жать до наступного складу:
ща стя, ка штан, рі чка, пі джак,
не-сти, го-спо-дар, О-ле-ксан-дра.
• Якщо з двох приголосних перший
дзвінкий, а другий глухий, то вони
належать до різних складів:
бе-різ-ка, буз-ко-вий, швид-ко,
стеж-ка, глиб-ше, їдь-те.
• Якщо з двох приголосних перший
глухий або дзвінкий, а другий со­
норний, то обидва належать до на­
ступного складу:
ко смос, ху-до-жник, те-хні-ка,
об рій, мі-дний, до-бре, по-тріб-но,
ча-рі-вни-ця.
• Якщо поряд стоять два сонорні звуки,
то вони належать до різних складів:
зем ляк, бар-ві-нок, чо-тир-ма,
сум-но, тор-гів’Ля, чер-во-ний,
пій ло, дев’ ять, та-єм-ни-че.
• Якщо в слові є подовжені приго­
лосні, то вони можуть належати до
одного або до різних складів:
по-чу-ття і по-чут-тя, ста ття і
49
УКРАЇНСЬКА МОВА
стат тя, бла ки ттю і бла кит­
тю, зу стрі ччю і зу-стріч-чю.
» Якщо між голосними є два або
більше приголосних, то сонорні
звуки, що йдуть після голосного,
належать до попереднього складу,
а звуки, що стоять після них, — до
наступного:
май стер, мор квя ний, ми ло сер­
дний, ком-плекс, а-спі-ран-тці.
УВАГА!
Правила українського складоподілу не завжди
збігаються з правилами переносу слів з рядка в
рядок, а також із визначенням у слові морфем
(найменших значущих частин).
Поділ на склади Поділ на морфеми Перенос слова
най-мв-ння на-йм-енн-я на-йме-ння
і на-ймен-ня
об’є-дна-ння об’-едн-анн-я об’-єд-на-ння
пі-діб-ра-ти піді-бр-а-ти пі-ді-бра-ти
сьо-год-ні сього-дн-і сьо-го-дні
і сьо-год-ні
нав-чив-шись на-вч-и-вши-сь на-вчи-вшись
і на-вчив-шись

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.