Новий довідник: Українська мова. Українська література

Асиміляція за дзвінкістю і глухістю

Дзвінкі приголосні послідовно й
систематично впливають на попе­
редні глухі, які уподібнюються їм і
вимовляються теж дзвінко:
боротьба [боросїба], просьба
[прозба], якби []аґбії\, отже
[оджеи], вокзал [воґзал].
Така регресивна асиміляція відбу­
вається й на стикові двох слів, особ­
ливо при швидкому темпі мовлення:
ваш брат [важбрат], як же Цаґже“].
Перед сонорними звуками [л], [р],
[к], [л], [в], [у] такої асиміляції немає.
Асиміляція за глухістю трапляється
рідше. Приголосні зберігають свою
дзвінкість у кінці слова: мороз, дуб.
На межі кореня й суфікса приго­
лосні також не оглушуються. Однак у
середині слова приголосний [г] під-
дається впливові глухих [к], [т]:
легкий [леихкй і ], кігтики
[к’іхтики], вогко [вдхко], дьогтю
[дохт у] та в похідних від них.
УВАГА!
Щоб узнати, який приголосний (дзвінкий чи глу­
хий) писати, треба змінити слово так, щоб після
сумнівного приголосного стояв голосний:
50
Фонетика. Графіка. Орфоепія
молотьба — молотити, просьба — просити,
легкий — легенький, нігті — ніготь.
Якщо ж така перевірка неможлива, правопис
слова слід запам’ятати або звірити за орфо­
графічним словником.
Найбільшого впливу глухих дзвін­
кі звуки зазнають на межі префікса й
кореня.
• Префікс з- перед наступним глухим
приголосним асимілюється ним:
з+хилити [схи’лйти],
з+питати [спи’тати],
з+кинути [скинути],
з+формувати [сформувати],
з+шити [сіийти],
з+цідити [сц’ідйти],
з+сипати [с:йпати].
УВАГА!
На письмі префікс з- перейшов у с- лише перед
глухими к, п, т, ф, х. Перед іншими приголосни­
ми пишемо з- (асиміляція зберігається лише у
вимові). ■
• Кінцеві дзвінкі приголосні одно­
складових префіксів над-, під-, од-,
об- перед наступними глухими у
швидкому темпі мовлення теж
частково оглушуються:
надпити [над”‘піїти],
підхопити [п’ідтхопіїти],
підписати [п’ідтпиесати],
одсипати [одтсііпати],
обклеїти [обпкле]іти].
УВАГА!
На письмі така асиміляція не закріпилася
(чинний морфологічний принцип).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.