Новий довідник: Українська мова. Українська література

Асиміляція приголосних за м’якістю

Передньоязикові [д], [т], [з], [с], [ц],
[л], [н], [дз] перед наступними м’яки­
ми пом’якшуються:
український [украрнски і ], пісня
[п’існа], кузня [кузна], повість
[пдв’іст], сонця [сднца],рибалці
[риебалці], сніг [сніг].
Напівпом’якшені приголосні (губ­
ні, шиплячі, задньоязикові, глотко­
вий) на інші приголосні не впливають
(у деяких випадках можлива двояка
вимова), оскільки вони й самі не пов­
ністю м’які:
двір [дв’ір], збір [зб’ір], твір
[т в’ір], тхір [т х’ір],
але:
цвіт [ц в’іт], цвях [ц е’ах], дзвін
[д зв’ін].
51
УКРА ЇНСЬКА МОВА
Перед пом’якшеними м’яку вимо­
ву можуть мати лише свистячі [с],
[Ч ], М . [ Ј ] •
Наслідком прогресивної асиміляції
(попередній звук впливає на наступ­
ний) є подовження приголосних, яке
на письмі позначається двома буквами:
життя [жит’:а ]: житіє —*
життє —* життя.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.