Новий довідник: Українська мова. Українська література

Співвідношення між буквами і звуками

Ідеальною графічною системою
можна вважати таку, у якій кожна
літера відповідає тільки одному зву­
кові. Українське письмо наближаєть­
ся до цих вимог, проте повної відпо­
відності між звуками й буквами не­
має. Є випадки, коли однією літерою
позначають два звуки або ж навпаки:
для позначення одного звука вико­
ристовують дві літери.
1. Звуки [ож], [оз] передаються дво­
ма літерами д + ж, д + з:
джміль, бджола, саджанець, дзвін,
ґудзик, ґедзь (один звук = дві букви),
але:
під+живити, під+жарений,
під+земний, над+звуковий (два
звуки = дві букви).
2. Буква щ передає сполучення двох
приголосних звуків [ш] + [ч];
щастя [шчаста]; піщинка
[п’іиічйнка]; дощ [дошч];
священний [св’ашчен:и і ].
3. Буква ь (знак м’якшення) жодного
звука не позначає, а служить для
пом’якшення попереднього приго­
лосного:
розповідь, блакить, кільце,
людськість, чорнобильський,
сльози, бадьорість.
4. Йотована буква ї завжди позначає
два звуки [/] + [і]:
їжак Ціжак]; з’їжджений
[3}іжджеиниі]; героїзм [геаро]і зм];
в ескадрильї [уеискадрйл]і].
5. Йотовані літери я, ю, є мають два
значення:
• передають один звук [а], [у], [е],
коли вживаються для позначення
м’якості попередніх приголосних:
хвиля [хвйл’а], сюжет [сужет],
вечірнє [веич’ірне];
• передають два звуки [уа], []у]>
Це], коли виступають:
• на початку слова: ясність,
юність, єдність;
• після голосного (на початку
складу): моя, мою, моє;
• після апострофа: здоров’я, ком­
п’ютер, від’їхати;
• після знака м’якшення в сло­
вах іншомовного походження:
ательє, куртьє, барельєф.
Фонетика. Графіка. Орфоепія
міркуйте такі
Для того щоб зробити звуко-буквений аналіз
слова, його потрібно записати в транскрипції.
Наприклад, щастя — [шчаст’а]. Як видно, при
орфографічному записі — 5 букв, при фонетич­
ному — 6 звуків. Таку невідповідність поясню­
ємо тим, що літера щ завжди позначає два звуки
[шч], а йотована я в цій позиції передає один
звук [о] і служить для пом’якшення приголосно­
го [т ]. Отже, у слові звуків більше, ніж букв.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.