Новий довідник: Українська мова. Українська література

Графічні скорочення

Графічні скорочення використову­
ють для економного позначення слів
на письмі. В усному ж мовленні, на
відміну від абревіатур, слова не ско­
рочують і вимовляють повністю.
Правила графічних скорочень
1. Скорочені написання повинні бути
зрозумілими для читача: філос.,
філол. (а не філ.), прикм. (а не
прик.), дієприсл. (а не дієпр., бо є
ще дієприкметник).
2. Слова треба скорочувати на літеру,
що позначає приголосний звук:
див. (дивись), напр, (наприклад),
пор. (порівняй).
3. Графічні скорочення (крім станда­
ртних скорочень метричних мір:
лі — метр, см — сантиметр, т —
тонна, га — гектар) пишуться з
крапками на місці скорочення.
4. У кінці скорочень, що складаються
з подвоєної літери на позначення
множини, ставиться одна крапка:
вв., рртт.
5. Написання великих і малих літер,
дефісів, які є в повній назві, збері­
гається: с. г. (сільське господарство),
але:
с.-г. (сільськогосподарський), півн.-
сх. (північно-східний), Під.-Зах.
залізниця (Південно-Західна ).
6 . Ставиться дефіс у скороченнях з
випущеною середньою частиною:
вид-во (видавництво), ін-т (інс­
титут ), р-н (район ).
7. Частини скороченого словосполу­
чення, рідше складного слова, роз­
діляються навскісною рискою: п./с.
(поштова скринька), об./хв. (обер­
тів у хвилину ).
До найпоширеніших загально­
прийнятих скорочень належать такі:
акад. — академік,
вид. — видання,
гр. — громадянин,
див. — дивись,
доц. — доцент,
ім. — імені,
і т.д. — і так далі,
і т. ін. — і таке інше,
і под. — і подібне,
напр. — наприклад,
н.е. — нашої ери,
до н. е. — до нашої ери,
о. — острів,
обл. — область,
оз. — озеро,
п. — пан, пані,
пор. — порівняй,
57
УКРА ЇНСЬКА МОВА
проф. — професор,
р. — річка,
рр. — роки,
с. — село,
ст. — століття, станція,
т. — том,
тов. — товариш,
тт. — томи, товариші.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.