Новий довідник: Українська мова. Українська література

Принципи української орфографії

Принцип — це те, що лежить в ос­
нові правопису (від латинського prin­
cipium — основа).
Відповідно до цього визначають
такі принципи:
• фонетичний;
• історичний (традиційний);
• морфологічний;
• смисловий (диференційний).
Фонетичний — написання слова
точно відображає його літературну
вимову.
Вимова Написання
[вода] вода
[калина] калина
[л’ісовйі ] лісовий
[паланйц’а] паляниця
[треба] треба
[с’ім] сім
УВАГА!
Вимова = написання
Морфологічний — написання сло­
ва розходиться з його звучанням.
Значущі частини (морфеми) у спорід­
нених словах або граматичних фор­
мах того самого слова вимовляються
по-різному, але пишуться однаково.
Вимова Написання
[роузум ниї] розумний (бо розум)
[прЬз’ба] просьба (бо просити)
[беиж:урно] безжурно (бо без-)
[нарщ:і] на річці (бо річка, річечка)
[снйс:а]
снишся (бо особове закін-І
чення дієслів II дієвідмі­
ни -ииі + ся)
65
УКРАЇНСЬКА МОВА
УВАГА!
Вимова Ј написання.
Використовуйте правило!
Традиційний (історичний) — напи­
сання слова не можна пояснити ні ви­
мовою, ні аналізом морфем. Слова
пишуться так, як прийнято за уста­
леною традицією:
яблуко (біл. ябльїк, рос. яблоко),
щока (біл. шчака, рос. щека); лева­
да, лимон, кишеня; фізика, факт,
формула, фея (запозичені); хвили­
на, хвіртка, хвороба, хвастун
(українські);
журі, тонна, бароко, Гюго, Гол­
ландія; митець (хоч мистецтво),
натхнення (хоч надихати).
УВАГА!
Запам’ятовуйте правопис окремих слів! У разі
потреби скористайтеся порадою М. Рильського:
«Не бійтесь заглядати у словник…»
Смисловий (диференційний) — на­
писання однозвучних слів залежить
від їхнього значення. Наприклад:
• написання великої чи малої літери:
Любов (ім’я ) — любов (почуття);
Орел (місто) — орел (птах);
• написання слів разом чи окремо:
з гори (з пагорба) — згори (звер­
ху); на пам’ять подарувати
(прийменник + іменник) — на­
пам’ять вивчити ( прислівник );
про те ( прийменник + займен­
ник ) — проте (сполучник).
66
УВАГА!
Розрізняйте значення слів у контексті!
Примітка. У жодній мові правопис не ба­
зується виключно на якомусь одному прин­
ципі. Так, в основу української орфографії
покладено фонетичний і морфологічний
принципи, за якими пишеться більшість
слів і словосполучень.
Традиційною можна вважати англій­
ську орфографію, яка відображає вимову
ХУ-ХУІ ст. Визначальним для російської
мови є морфологічний, а для білоруської —
фонетичний принцип.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.