Новий довідник: Українська мова. Українська література

Буквосполучення йо, ьо

В українському алфавіті немає
букви для позначення звукосполу
чення [у] + [о], тому воно позначаєть­
ся двома буквами — йо.
Пишемо йо:
1. На початку слова:
Йосип, йодистий, його, йогурт.
Орфографія
2. На початку складу після голосного:
район, бойовий, знайомий, майор,
Андрійович, по-дійовому.
3. На початку складу після твердого
приголосного:
М уравйов, Соловйов, серйозний,
підйом.
Пишемо ьо:
Перша літера буквосполучення ьо
(м ’який зн а к ) служить для позна­
чення м’якості попереднього приго­
лосного перед [о]:
сьогодні, бадьорий, т рьох, льон,
дзьобати, на цьому, Ковальов.
УВАГА!
Буквосполучення ьо не може стояти на початку
слова або складу.
У деяких словах іншомовного походження пи­
шемо буквосполучення ьйо:
б а т а л ь й о н , б у л ь й о н , г іл ь й о т и н а , к а н ьй о н,
л о с ь й о н , м е д а л ь й о н, м іл ь й о н , п а в іл ь й о н,
т р и л ьй о н, с е н ьй ор (в Іспанії та іспаномовних
країнах) і си н ьйор (в Італії) тощо.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.