Новий довідник: Українська мова. Українська література

Ненаголошені голосні [е] та [и], що не перевіряються наголосом

Пишемо [е]:
• Якщо при змінюванні неясний
звук випадає:
травень — травня;
вітер — вітру;
палець — пальця;
праведний — правда.
• Якщо при змінюванні неясний
звук чергується з [і] у закритому
складі:
восени — осінь;
кореневий — корінь;
лебединий — лебідь,
але:
дитина — діти;
71
УКРАЇНСЬКА МОВА
сидіти — сідати;
злипатися — зліпитися,
у яких [u] чергується з [»].
• У кореневому буквосполученні
•ере-, -єле-і
шелест, черешня, берег, джерело,
берем, ожеледь, мережа, пелена.
УВАГА!
Ка меж кореня і суфікса може бути бухаосполу-
че^мя -ери-, -ели-:
rre fu – a (r e p + ин -г а ), м ели во (м е л + ив + о ).
■■ ■ ■tts ——…—————— -— ———————— : ,L..ss r■«■■”■■,,■■■ z.a; — ——■ ……………… .
Пишемо [u]:
• У кореневому буквосполученні -ри-,
-ли- між приголосними:
бриніти, бриньчати ( хоч бренька­
ти), гриміти, дрижати, криниця,
кришити, крихітний, тривати,
тривога, триножити, глитати.
У деяких словах (переважно іншо­
мовного походження) написання е —
u не можна перевірити жодним спо­
собом. їхній правопис треба запам’я­
тати або ж звіряти за орфографічним
словником.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ!
Слова з [е]:
Бензин, б е т о н , д е т а л ь , д е м о к р а т, ж е т о н ,
м ед аль, м е т р о , л е вад а, пенал, чем піон.
Слова з [м]:
Киш еня, кипарис, лим он, лим ан, пиріг, ц и буля,
ш инеяо і ш инеля, д и р и ген т, р е ч и т а т и в .
Слова, що мають два варіанти написання:
кел и х і к е л е х ,
к о р и гу в а ти І к о р е г у в а т и .
РОЗРІЗНЯЙТЕ!
Слова, у яких написання е — и залежить від
лексичного значення:
кл ун о к (від клин) і к л е н о к (від клен),
диньки (від диня) і д ен ьки (від день),
гриби (від гриб) і гр е б и (від гребти),
к у с Х р ц с т о с і х р е с т ,
х р и с т и я н и н і х р е с т и т и ,
х р и с т и я н с т в о і х р е щ ен и й ,
х р и с ти я н с ь к и й і х р е щ е н и к .

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.