Новий довідник: Українська мова. Українська література

Не чергуються [о ], [е ] з [і ]

1. Коли о, е випадні або вставні:
день — дня, зірка — зіро к, виш ня
— виш ень, віт ерець — віт ерця.
2. У буквосполученні -ор-, -ер-, -ов-
між приголосними:
ш овк, вовк, горб, т орг, ш ерст ь,
серп, ж ертва.
3.У повноголосних звукосполучен­
нях -оро-, -оло-, -ере-, -еле- зі сталим
наголосом:
берег, очерет , м ороз, ст орож , го­
рох, колос, голос, м о ло т , ш елест ,
зелень,
А
Орфографія
але:
оберіг, поріг, сморід, моріг.
Примітка, [о], [е] чергуються з [і] в імен­
никах жіночого роду (родовий відмінок
множини), де функціонує рухомий наголос,
який зберігається в похідних іменниках із
суфіксом -к-:
голова — голів — голівка, борода — борід
— борідка, череда — черід — черідка.
РОЗРІЗНЯЙТЕ!
Лексичне значення таких пар слів:
головка (капусти) і голівка (дитини),
бровка (край дороги) і брівка (від брова),
березка (бур’ян) і берізка (дерево),
сход (збори) і схід (сонця, частина світу).
4. У складних словах з наголошени­
ми словотвірними частинами -вод,
-воз, -нос, -роб, -ход:
діловод, екскурсовод, молоковоз,
хлібороб, скороход, електровоз,
але:
водопровід, газопровід, всюдихід,
носоріг, Козеріг (сузір’я).
5. У деяких словах старокнижного
походження:
Бог, пророк, вирок, закон, народ,
прапор, словник.
6. У словах іншомовного походження:
атом, актор, бетон, шофер, дири­
гент, репортер, марафон, альбом,
поет, том.
Проте в деяких давно запозиче­
них — загальних назвах і власних
іменах — чергування відбувається:
якір — якоря, дріт — дроту,
колір — кольору, папір — паперу;
Федір — Федора, Я ків — Якова,
але:
Мирон, Харитон, Євген, Артем.
УВАГА!
Окремі українські прізвища можуть писатися з
о, е (під впливом книжної мови) або з і :
Артемовський, Березовський, Котляревський,
Лазаревський, Садовський, Чайковський,
але:
Вериківський, Голованівський, Крижашвський,
М ’ястківський, Яворівський.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.