Новий довідник: Українська мова. Українська література

Не відбувається подвоєння -н-

У прикметниках, утворених від
іменників за допомогою суфіксів -ин-
(-ЇН -):
орлиний, бджолиний, зміїний.
У дієприкметникових суфіксах (на
відміну від російської мови):
зроблений, посадж ений, улюбле­
ний, замріяний, прочитаний.
У деяких прикметниках:
шалений, жаданий, довгожданий,
обітований.
~ ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ!
У прислівниках та іменниках на – іс ть пишемо
стільки -н- (одну чи дві), скільки їх є у прикметни­
ках чи дієприкметниках, від яких вони утворені.
законний — законно, з а к о н н іс т ь ;
старанний — с та р а н н о , с т а р а н н іс т ь ;
І нескінченний — н ескінченно , н е ск ін че н н ість,
І вихований — виховано, в и х о в а н іс т ь ;
І шалений — шалено, ш а л е н іс т ь .

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.