Новий довідник: Українська мова. Українська література

Правопис префіксів роз-, без-, воз-, через-

• Кінцевий приголосний цих пре­
фіксів вимовляється по-різному за­
лежно від початкового звука коре­
ня: чітко й виразно (безіменний,
розораний, безводний, безграмот­
ний, розбитий) або ж уподібню­
ється шиплячому чи свистячому
кореня (розшумітися, розчарува­
тися, розчинитися, розступити­
ся; безсмертя, безсумнівно, без­
шумно, безцільно).
Префікси роз-, без-, воз-, через-
завжди пишуться з кінцевим з- (за
морфологічним принципом):
розквітати, розпалити, розхва­
лити, розчистити, розмістити;
безкорисливий, безкраїй, безсніж­
ний, беззахисний, безжирний;
возвеличити, воздати, возз’єднати;
черезплічник, черезсідельник.
• Фонетичний варіант префікса роз-
— розі-:
розіграти, розігнути, розірвати,
розібрати, розідрати.
Правопис префіксів від-, під-, над-,
понад-, перед-, між-, об-
1. Кінцевий дзвінкий приголосний
цих широковживаних в україн­
ській мові префіксів на письмі не
змінюється:
відсвяткувати, під’їжджати, під­
пис, надземний, понадхмарний,
передчасний, передпліччя, перед-
зим’я, передчуття, передмістя,
міжгалузевий, між планетний, об­
пекти, обсмажити, обтрусити.
Примітка. Префікс пред- — старосло­
в’янського походження й тому вживається в
словах з відповідним відтінком у значенні:
предтеча, предводитель, предстати,
предковічний.
2. Задля милозвучності префікси мо­
жуть видозмінюватися:
від— од-, оді- (оддати, одібрати);
під- — піді- ( підійти, підігнати,
підібрати );
об- — обі- (обілляти );
між— межи- (межиріччя, межи­
гір’я і міжгір’я, меж ипліччя).
УВАГА!
У мові художньої літератури вони виступають
паралельно: відпливає і одпливає, від п о чи ти і
одпочити, від д ати і од д ати. У науковій та
спеціальній літературі вживається тільки
префікс від-.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.