Новий довідник: Українська мова. Українська література

Правопис префіксів пре-, при-, прі-

1. Префікс пре- вживають на позна­
чення збільшеної міри ознаки. Він
рівнозначний семантиці слова дуже:
премилий (дуже милий), премуд­
рий (дуже мудрий), премудро, пре­
мудрість, преболючий.
УВАГА!
Іноді для підсилення вираження якості вжива­
ють ще слово без префікса: дивний-предивний,
Орфографія
білий-пребілий, д а л е к о – п р е д ал е к о , гаряче-
прегаряче, цікаво-прец ікаво. Такі складні при­
кмети ики й прислівники пишемо через дефіс.
Крім того, префікс пре- пишемо:
• у словах: презирливий, презирство;
• у словах старослов’янського по­
ходження: преосвященний, пре­
велебний, преподобний.
2. Префікс при- вживається на позна­
чення наближення, приєднання
або неповноти чи результату дії:
• прибути, прибігти, прилетіти,
приклеїти, прибудувати;
• присолити, приморозити, при­
крити, присісти, пригубити;
• приборкати, прив’язати;
• а також у похідних від них сло­
вах: прит улок, пристрій, при­
чал, прибуття, прикраса, приваб­
ливо, примружливо, привчивши,
пристаркуватий, прив’ялений.
Префікс при- пишемо в прикметни­
ках, утворених від іменників із
прийменником при, та в похідних
від них словах:
• при Карпат ах — прикарпат­
ський, Прикарпаття;
• при Дніпрі — придніпровський,
Придніпров’я;
• при Чорному морі — причорно­
морський, Причорномор’я;
• при кордоні — прикордонний,
прикордонник;
• при місті — приміський;
• при вокзалі — привокзальний.
привільний
прихорош итись
прибіли ти
притихлий
п р и ста р ку в а ти й
(не дуже старий)
РОЗРІЗНЯЙТЕ!
превільний
прехороший
пребілий
п р ети х и й
п р е с та р и й
(дуже старий)
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ!
Правопис слів іншомовного походження, у яких
пре- і при- не с префіксами:
Пишемо пре- Пишемо при-
презид ент
президія
преам була
п р е зе н та ц ія
п р е т е н з ія
п р е р о гати ва
прец ед ент
п р е те н д е н т
п р ей скур ан т
та ін.
привілей
п р и м іти в
призер
призма
п р и м ат
примула
примадонна
принцип
та ін.
3. Префікс прі- пишемо тільки в трьох
словах:
прірва, прізвище, прізвисько.
Правопис префікса пере-
Префікс пере- має значення «по-ін­
шому», «наново», «через кого чи
щось» і завжди пишеться з двома го­
лосними е:
перечитати, перебігти, переймену­
вати, перебільшувати, переліт,
перешкода, перехрестя, переправа.
РОЗРІЗНЯЙТЕ!
Від префікса пере- треба відрізняти частинку
пери- в словах іншомовного походження, яка не
є префіксом:
93
п е р и ка р д и т п е р и п е тія ;
п ер и м етр периф ерія;
перископ периф раз.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.