Новий довідник: Українська мова. Українська література

Велика літера в географічних та астрономічних назвах

В астрономічних складних назвах
кожне слово пишемо з великої букви
І (крім родових понять):
Орфографія
Козеріг, М арс, Ю пітер, Галакт и­
ка, В елика Ведмедиця, М олочний
Шлях (народна назва — Чумаць­
кий Ш ля х), Волопас, Море Дощів,
Океан Бур (на Місяці);
туманність Андромеди, сузір’я Ве­
ликого П са, планет а М еркурій, га­
лакт ика В ел и к а М агелланова
Хмара, П оляр н а зірка, протубе­
ранці Сонця, Сонячна система.
Примітка. Слова земля, місяць, сонце пи­
шемо з великої літери тоді, коли вони нази­
вають астрономічні поняття: Місяць обер­
тається навколо Землі. В інших випадках
їх пишемо з малої літери: родючі землі, об­
робляти землю, взят и землю в оренду.
Географічні й топографічні власні
назви (незалежно від кількості їхніх
складників) пишемо з великої букви,
крім службових слів і родових позна­
чень (море, річка, озеро, острів, пів­
острів, мис, затока, хребет, пік тощо):
Чорне море, р ічка Д ніпро, озеро Си-
невир, озеро Іссик-К уль, Чернеча
гора, К авказький хребет, пік Ш ев­
ченка, К рим ський півострів, мис
Доброї Н адії, Грибова губа, П ер­
ська зат ока, прот ока Па-де-Кале,
П анамський перемивок, мис К апі­
тана Дж еральда.
Примітки.
1- Коли означуване слово, що входить до
географічної назви, не виражає вже
родового поняття, воно пишеться з ве­
ликої букви:
Біла Церква, Кривий Ріг (міста), Про-
тасів Яр, Бабин Яр (урочища), Сухий
Яр, Веселий Яр (села); Біловезька Пу­
ща (заповідник), Булонський Ліс
(парк), Жовті Води (місто), Чеський
Ліс (хребет), Товста Могила (курган);
Ясна Поляна (музей-садиба Л. Тол-
стого), Нова Гвінея (острів).
2. Назви титулів, посад, звань у склад­
них географічних назвах пишемо з ве­
ликої літери:
острови Королеви Шарлотти, острів
Земля Принца Карла, мис Капітана
Джеральда, острів Святої Єлени, за­
тока Святого Лаврентія, набережна
Лейтенанта Шмідта.
3. В іншомовних складних географічних
назвах, що пишемо через дефіс, з
великої літери пишуться й родові
позначення:
Йошкар-Ола (ола — місто), Муюн-
Кум (кум — пісок), Порто-Алегре
(порто — порт), Ріо-Негро (ріо —
річка), Хара-Нур (нур — озеро), Аю-
Даг, Чатир-Даг (даг — гора), Сьєрра-
Невада (сьєра — пасмо гір),
але:
Алатау, Амудар’я, Сирдар’я, Дихтау.
4. Артиклі й частки, що стоять на почат­
ку іншомовних географічних назв,
пишуться з великої літери й приєдну­
ються дефісом:
Ла-Манш, Де-Брейне (протоки), Ле
Крезо, Лос-Анджелес (‘міста), Лос-
Фрайлес ( острови).
Назви вулиць (бульварів, про­
вулків, проспектів), ш ляхів (заліз­
ничних, морських і т. ін.), каналів,
течій (морських), а також майданів
(площ), парків тощо пишемо з вели­
кої літери, а їхні родові позначення —
з малої:
Андріївській узвіз, бульвар Шев­
ченка. проспект Перемоги, Байка-
ло-Амурська магістраль, вулиця
Василя Касіяна, Ромоданівський
шлях. Одеська автострада, Пів­
денно-Західна залізниця, течія
Гольфстрім, майдан Незалеж­
ності, Стрийський парк, вулиця
Велика Житомирська, проспект
Академіка Глушкова.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.