Новий довідник: Українська мова. Українська література

Назви держав, організацій, політичних партій, установ

З великої літери пишемо:
1. Офіційні назви держав та автоном­
них адміністративно-територіаль­
них одиниць:
Україна, Литовська Республіка,
Російська Федерація, Китайська
Народна Республіка, Корейська
Народно-Демократична Республі­
ка, Князівство Монако, Королів­
ство Бельгія, Сполучені Штати
Америки, Південно-Африканська
Республіка.
2-У назвах автономних областей та
округів, а також країв, областей,
районів з великої літери пишеться
тільки перше слово:
Вінницька область, Краснодар­
ський край, Ненецький автономний
округ, Києво-Святошинський район,
Яблунівська сільрада. Це правило
поширюється й на назви старого
адміністративно-територіального
поділу: Вітебське воєводство, Лох-
УКРАЇНСЬКА МОВА__________________________
98
вицький повіт, Новоросійська гу­
бернія, Стародубський полк, Чер­
каське староство.
3. Неофіційні назви держав, одиниць
територіального поділу та образні
назви географічних об’єктів:
Буковина, Донеччина, Закарпат­
тя, Поділля, Волинь, Покуття,
Полісся, Підмосков’я, Приазов’я,
Причорномор’я, Правобережна Ук­
раїна, Західна Україна, Славутич
(Дніпро), Золотоверхий (Київ),
Батьківщина (у спеціальному сти­
лістичному вживанні).
4. Назви найвищих державних посад
України, а також найвищих дер­
жавних посад інших країн згідно з
вимогами дипломатичного прото­
колу (під час візитів до України тощо):
Президент України, Голова Вер­
ховної Ради, Генеральний прокурор
України, Посол Республіки Угор­
щина, Прем’єр-міністр Польщі, Ге­
неральний секретар ООН, Мі­
ністр освіти і науки України.
Але з малої літери пишемо:
• назви посад, звань, наукових
ступенів:
директор, голова, президент
компанії, академік, доктор
наук, лауреат премії, народ­
ний артист, заслужений діяч
мистецтв, генерал-майор,
старший науковий співробіт­
ник, доцент кафедри педа­
гогіки, декан філологічного
Орфографія
факультету, голова профко­
му, депутат Верховної Ради,
лауреат Державної премії
імені Т. Шевченка;
• назви титулів, рангів, чинів:
барон, імператор, князь, граф,
герцог, принц, король, шах.
З великої букви такі слова пишуть­
ся в офіційних документах для під­
креслення урочистості.
5. Назви блоків держав (об’єднань,
союзів), найвищих вітчизняних і
міжнародних організацій, крім ро­
дових позначень:
Східна Європа, країни Близького
Сходу, Скандинавські країни, Спів­
дружність Незалежних Держав,
Рада Європи, Організація Об’єдна­
них Націй, Європейський Союз,
Всесвітня Рада Миру, Рада Безпе­
ки, Міжнародний Комітет Черво­
ного Хреста, Троїстий союз.
6. У словосполученнях — державних,
партійних, громадських, проф­
спілкових та інших установ і
організацій:
Збройні сили України, Всеукраїнське
товариство «Просвіта» імені Тара­
са Шевченка, Верховний суд США,
Народна палата Республіки Індія,
Національна гвардія, Національний
банк України, Палата мір і вимірю­
вальних приладів.
Це стосується й назв державних ус­
танов минулого:
Державна дума, Земський собор.
Тимчасовий уряд, Центральна рада.
Примітка. Традиційні неофіційні назви
закордонних державних органів, які
періодично скликаються, пишуться з малої
літери:
конгрес, парламент, сейм, сенат, медж­
ліс, джирга, бундестаг.
З великої літери пишемо тільки
перше слово:
• У назвах міністерств та їхніх го­
ловних управлінь:
Міністерство культури України,
Головне пасажирське управління
Міністерства транспорту Ук­
раїни, Цивільний повітряний
флот України.
• У назвах установ місцевого значення:
Вінницький обласний відділ охоро­
ни здоров’я, Черкаська облспожив-
спілка, Голосіївський районний
відділ народної освіти м. Києва,
Бориспільська міськрада, Кали-
нівська сільрада,
але:
профком Сумського педагогічного
університету, страйкком, студ-
рада.
• У назвах академій, вищих нав­
чальних закладів, науково-до­
слідницьких установ, партій Ук­
раїни та інших країн світу:
Національна академія наук Ук­
раїни, Український вільний універ­
ситет, Інститут мовознавства
ім. О. О. Потебні НАН України,
99
УКРАЇНСЬКА МОВА
Демократична партія України,
Українська християнсько-демок­
ратична партія, Партія еконо­
мічного відродження, Лейбори­
стська партія Великобританії,
Республіканська партія США.
• У назвах міжнародних і закордон­
них професійних, громадських та
інших організацій:
Міжнародна організація праці,
Міжнародна асоціація україні­
стів, Гельсінська спілка, Все­
світня організація охорони здо­
ров’я, Товариство «Україна —
Франція».
З великої літери пишемо:
• Назви релігійних свят і постів:
Різдво Христове, Великдень, Бла­
говіщення, Покрова, Успіння, Пре­
чиста, Спаса, Теплого Олекси;
Петрівка, Пилипівка, Масниця,
але:
Великий піст.
• Назви пам’яток архітектури, зам­
ків, храмів:
Колізей, Києво-Печерська лавра,
Андрїівська церква, Володимирський
собор. Софійський собор, М ихайлів­
ський Золотоверхий собор, Луцький
замок, Золоті ворота.
• Назви історичних подій, епох, війн,
революцій, народно-визвольних
рухів, повстань, знаменних дат:
Коліївщина, Хмельниччина, Се­
мирічна війна. Лютнева революція,
100
Паризька комуна, Льодове побоїще,
Велика Віт чизняна війна, Революція
1905 року, епоха Відродження, Рене­
санс, Реформація; Між народний
жіночий день, Перше травня, День
незалежності України, Н овий рік,
День учит еля, М іж народний день
солідарності журналістів,
але:
День Перемоги.
Примітки.
1. Назви історичних подій, епох, війн,
геологічних періодів, які стали за­
гальними, пишемо з малої літери:
греко-перські війни, громадянська вій­
на, світова війна, хрестові походи,
античний світ, середні віки, трипіль­
ська культура, неоліт, палеоліт, до­
ба феодалізму,
але;
Перша світова війна, Друга світова
війна.
2. Якщо початковий порядковий чис­
лівник у складеній назві написаний
цифрою, то наступне слово пишемо з
великої літери:
8 Березня, 1 Травня.
• Назви конгресів, конференцій,
найважливіших документів:
Конституція України, Декларація
прав людини, Акт проголошення не­
залежності України, Конгрес захис­
ту культури, Потсдамська угода,
Всесвітня федерація наукових пра­
цівників, Всесвітній конгрес при­
хильників миру, Десятий міжнарод­
ний з’їзд славістів.
Орфографія
Примітка. З малої літери пишемо слова
з’їзд, збори, конференція, симпозіум, конгрес:
Всесвітній конгрес за роззброєння і між­
народне співробітництво.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.