Новий довідник: Українська мова. Українська література

Умовні власні назви, абревіатури

У текстах офіційних повідомлень,
договорів та інших документів з ве­
ликої літери пишуться словосполу­
чення Високі Договірні Сторони
(особливо в актах міжнародного зна­
чення), Надзвичайний і Повноваж­
ний Посол, а в авторських договорах
з великої літери пишуться Автор, Ви­
давництво. В офіційних документах
і листах слова Ви і Ваш також вжива­
ються з великої літери.
Скорочені назви (абревіатури) ус­
танов, закладів, організацій, утво­
рені з частин слів, пишуться двояко:
УКРАЇНСЬКА МОВА
• з великої літери, якщо ці слова
вживаються на позначення оди­
ничних установ:
У крінф орм, Укрпрофрада, Киів-
міськрада, М інздороввідділ;
• з малої літери, якщо такі слова є
родовими назвами:
м іськрада, м едінст ит ут , облви­
конком, райвно, райвійськкомат.
Складноскорочені назви, утворені
з початкових букв (ініціалів), імен
власних і загальних, пишуться вели­
кими літерами:
СНД, МАУ. СБУ, ТСН. ГУ МВС.
Примітки.
1. Скорочення від загальних назв, які
вимовляються як звичайні слова (без
уставних звуків), пишемо малими
літерами:
загс (до загсу), неп (під час непу).
Такі слова відмінюються.
Так само відмінюються ініціальні ско­
рочення типу БАМ, а їхні закінчення,
що пишуться з малої літери, приєдну­
ються до останньої літери абревіатури
без будь-якого знака (апострофа, коми):
з БАМу, на БАМі; з ВАКу, ВАКом;
2. У складних абревіатурах, утворених з
назв літер іншомовного алфавіту, з ве­
ликої літери пишемо тільки першу
частину:
Бібі-сі (Британська радіомовна корпо­
рація);
Сі-ай-сі (Американська розвідка).
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ!
З великої літери пишуться слова в шанобливому
або підкреслено-урочистому значенні (іноді в
поезії зі стилістичною метою):
104
О н і, П о е т — н е г л а д іа т о р ,
Щ о б а в и т ь н а т о в п ц и р кови й .
П о е т — пророк, П о е т — н о в а т о р
/ віл ьн и й м у ч е н ь ж и т т ь о в и й .
Г . Ч уп р и н ка .
Я — н е вга си м и й О го н ь п р екр а сн и й ,
О двічний Д у х .
П. Тичина.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.