Новий довідник: Українська мова. Українська література

Омоніми

Омоніми (від грецьких homos — од­
наковий і опут а — ім ’я) — слова, які
м аю ть однаковий звуковий склад,
але різні за лексичним значенням:
Очі в неї були великі, дві чорні ко­
си, перекинут і наперед, обрамляли
лице ( І. С енченко).
Косарі косять, а вітер повіває,
Ш овкова трава на коси лягає.
М . Кропивницький.
Н а піщ аній косі, що кинджалом
врізалась у море, стояв м аяк
( В. Ш иян ).
У першому реченні іменник коса
означає довге заплетене волосся, у
другому — сільськогосподарське зна­
ряддя, у третьому — сполучену з бере­
гом вузьку смугу суходолу в морі.
Приклади омонімів:
захід сонця, організований захід,
північний захід;
клю ч до замка, журавлиний клю ч,
джерельний ключ;
біла чайка, дубова чайка;
склад зброї, наголошений склад.
РОЗРІЗНЯЙТЕ!
Треба відрізняти омоніми від багатозначних
слів. Слова-омоніми в сучасній мові нічого спіль­
ного в значенні не мають, а багатозначні слова
пов’язані між собою значенням, до того ж одне
з цих значень є прямим, а інші вторинними.
Іт и — про людину, потяг, лист, годинник, спра­
ву, переговори, іспити тощо.
Значення різні, але всі вони зводяться до основ­
ного — « р у х а т и с я » . Отже, це багатозначне
слово. Якоюсь мірою допомагає розмежувати
омонімію й полісемію підбір антонімів і творен­
ня похідних основ.
Так, гучний у словосполученнях гучні струни, гуч­
ний голос, гучна вечірка, гучна м ова скрізь можна
замінити антонімом тихий. Тому це теж багатознач­
не слово.
Різні слова (омоніми) по-різному творять похідні.
Наприклад:
клас (суспільна група) — класовий і клас (нав­
чальна кімната) — класний;
термін (проміжок часу) — т ерміновий, т ер­
міновість, надт ерміновий і т ерм ін (слово, яке
точно визначає поняття в галузі науки, техніки,
мистецтва) — термінований, т ермінування.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.