Новий довідник: Українська мова. Українська література

Групи омонімів.

За характером тих
ознак, що дають змогу констатувати
наявність відповідного віднош ення
м іж двома або більш ою кількістю
слів, розрізняю ть омоніми лексичні
(повні, абсолютні), грама­
тичні (омоформи) і фонетичні
(омофони, омографи).
Лексичні омоніми — це слова, то­
тожні за звучанням і написанням у
всіх граматичних формах:
коса — коси — косі — косу —
косою — на косі;
лава (меблі) — лава (вулканічна)
— лава (у зброї) — лава (шеренга);
крона (верхня частина дерева)
крона (грошова одиниця);
рись (тварина) — рись (біг);
байка (літературний ж анр)
байка (тканина);
лисичка (тварина) — лисичка
(гриб);
Лексикологія
Такі слова щ е називаю ть абсо­
лютними (повними) омонімами.
Омоніми, щ о відрізняю ться окре­
мими формами, є частковими:
слати (у значенні застеляти) —
слати (п оси лат и ), проте ці слова
різняться ф орм ам и теперіш нього
часу (я стелю, шлю).
Другу групу омонімів становлять
слова, що збігаю ться тіл ьки в частині
граматичних форм. Це морфологічні
неповні омоніми. Вони поділяються
на кілька підгруп:
1.Омоформи — слова, що нале­
жать до різн и х частин мови і збіга­
ються тільки в окрем их граматич­
них формах:
три (числівник) — три (дієслово),
мати (іменник) — мати (дієслово),
поле (ім енник) — поле (дієслово),
шию (дієслово) — шию (іменник),
злий (прикметник) — злий (дієслово).
При зміні граматичних форм омоні-
мічність зникає. Початкові форми
таких слів, за окремими винятками
{мати — мати), різні.
2.Омографи — це однакові за
написанням, але різні за вимовою
(наголосом) слова:
орган — орган, зам ок — замок,
сім’я — сім ’я, приклад — приклад,
брати — брати, руки — рукй, му­
ка — м ука, плачу — плачу, сапа —
сапа, білизна — білизна, насип —
насип, радій — радій.
3. Омофони — слова, що однаково
звучать, але по-різному пиш уться:
віра — Віра, прут — П р ут ,
поліщ ук — П оліщ ук, віла — вілла ,
греби — гриби, кленок — клинок,
мене — мине, сон це — сонце,
вжиті — в житі, погас — по гас,
мріят и — мрія ти; зат е — за те;
спит ься [ спйц:а] — спиця.
Примітка. Не можуть уважатися омо­
німами т. зв. омонімічні форми слів, лек­
сичне значення яких однакове: ш коли,
книги — родовий відмінок однини і школи,
книги — називний та знахідний відмінки
множини.
Частина таких форм має різний наголос:
озера, водй — родовий відмінок однини
озёра, води — називний та знахідний
множини.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.