Новий довідник: Українська мова. Українська література

Міжмовна омонімія

Відоме також явище міжмовної
омонімії, тобто збігу зовнішньої фор­
ми слів двох різних мов. Воно власти­
ве не тільки близькоспорідненим, а й
досить віддаленим щодо походження
мовам.
Наведемо приклади українсько-
російських міжмовних омонімів:
укр. рос.
луна
(відлуння)
л ун а
(місяць)
рожа (мальва) рожа (пика)
час (форма
існування матерії)
час
(година)
Омоніми широко використовують­
ся в художній літературі, народній
творчості, у розмовно-побутовому
мовленні як засіб образної передачі
думки:
Д ум и мої, думи мої,
К віт и мої, діт и!
Виростав вас, доглядав вас, —
Д е ж мені вас діт и?
Т. Ш евченко.
Л у к а ш: Ой скажи, дай пораду,
Я к прожити без долі.
Доля: Я к одрізана гілка,
Що валяється долі.
Л еся Українка.
Так і літ о м ине,
Т ак і осінь м ине,
І, можливо, мене
Хтось колись пом’яне.
О. П ідсуха.
Погана та мат и, що не хоче дітей
мат и (Нар. те.)
Часто омонімію використовують
як засіб творення дотепів, калам­
бурів у текстах для дітей:
П есик ш иш ку з лісу ніс
І подряпав нею ніс.
Лексикологія
Я к т ільки світ анок наст ав,
Гусак чим чикує на став.
П роводит ь він т ам цілі дні,
Пож иви ш укає на дні.
Байбаки на варт і ст али
І в т у ж м ит ь дрімат и ст али.
Отак ледача варт а,
Слова доброго не варт а.
К лапт ик сит цю я покраю,
Х уст очок з нього наш ию,
Помережу їх по краю ,
Пов’яж у лялька м на шию.
М ама скаже: «Глянут ь любо
На твою роботу, Любо!»
Г. Плот ников.
Ж ук піш ов у сад за дачу
І розв’язує за д а чу.
А комар години ц іл і
Л иш т иняєт ься без цілі.
То з нудьги, без всяк и х діл,
П олет ів з гори у діл,
П овернув за т ин до льоху,
Розбудив за сажем льоху,
У смолі л и п к ій за в’яз,
Зачепив крилом за в ’яз,
З бузини упав, незграба,
І радіє, що не з граба.
В. П лахот ников.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.