Новий довідник: Українська мова. Українська література

Синоніми

Синоніми (від грецького вупопу-
мов — однойменний) — це слова, що
мають близьке чи однакове лексичне
значення, але різний звуковий склад.
Наприклад, слова сміливий, хороб­
рий, відваж ний, безст раш ний, від­
чайдуш ний, доблесний, героїчний різ­
ні за звучанням, проте об’єднані
спільним значенням — «небоязкий,
готовий здійснити визначний учи­
нок, подвиг». Разом з тим кожен з
цих прикметників уносить новий
відтінок в основне значення.
ПОРІВНЯЙТЕ!
Н е н а че п т а х и в чо р н ім г а ї,
К о з а ц т в о с м іл и в е л іт а є .
Т. Ш е в ч е н к о .
Х а й с л а в л я т ь п о е т и с в о їм и п існ я м и
Г е р о їв в ід в а ж н и х т в о їх !
В . С о сю р а.
В іч н а с л а в а б е з с м е р т ю х о р о б р и х .
Я к і к л и ч у т ь н а п о д ви г ж и в и х !
/. Н ех о д а.
Т у т , н ад Д н іп р о м , п о л іг у б и т в і з п е ч е н іг а м и
х ор обр ий і вели ко д уш н и й к н я зь С в я т о с л а в
(М . Р и л ь с ь к и й ).
Й д у т ь , о б н яв ш и с я з в ік ів ,
П іс н і м у ж н іх м о р е х о д ів
/ п іс н і с т е п о в и к ів .
М. Н агн и б ід а.
Н а ли хо, н ебезп ечн и й х л о п ец ь. Від чайд иш ний
(К . Г о р д ієн к о ).
С о т н і очей п р и с т р а с н о с т е ж и л и з а цим ге ­
р о їчн и м п ер ех о д о м т а н к ів п о д ну ч у ж о ї р іки
(О . Г о н ч а р ).
Щ е д у ж ч і з бою вийш ли м и,
м и с в іт в ід с т о я л и гр уд ьм и —
В іт ч и з н и д о б л е с н і сини.
Л. Д м и т е р к о .
Слова-синоніми за своїм спільним
лексичним значенням об’єднуються
в одну групу, яку називають сино­
німічним рядом, або синонімічним
УКРА ЇНСЬКА МОВА
гніздом. Ряд має стрижневе слово,
яке є стилістично нейтральним (тоб­
то емоційно не забарвленим), най­
більш уживаним. У словниках си­
нонімів воно подається першим. Таке
слово називають ще домінантою (від
латинського dom.in.ans — панівний).
Так, у синонімічному ряду на озна­
чення різних виявів процесу мовлення
нейтральним виступає дієслово гово­
рит и. Саме навколо нього групують­
ся всі інші синоніми: казат и, мови­
ти, розмовляти, гомоніти, балакати,
бормотати, мурмотіти, бубоніти,
булькот іт и, ш епт ат и, ш амкат и,
цвенькат и, базікат и, бовкати, тере­
венит и, торочити, пат якат и, вар­
някат и та ін.
До одного синонімічного ряду зви­
чайно входять слова однієї частини
мови. Тому виділяють синоніми:
• іменникові:
друг, брат, друзяка, побратим,
приятель, дружок, кум, товариш;
майстер, віртуоз, мистець, чак­
лун , бог, маг, чарівник, чародій, чу­
дотворець, універсал;
боєць, воїн, вояк, войовник, звит я­
жець, вит язь, рат ник, ратоборець,
рубака, зборонець;
• прикметникові:
гарний, красивий, чарівний, чудо­
вий, хороший, гожий, вродливий,
приємний на вигляд;
ввічли ви й , чемний, ґречний, ш а­
нобливий, привіт ний, лю б’язний,
118
вихований, коректний, делікат­
ний, учтивий, галантний, обач­
ний, поштивий, лицарський;
• дієслівні:
захот іт и, забаж ат и, забагнут и,
зволит и, благоволит и, заж адати,
запрагнут и;
лицем ірит и, к р и ви т и душею,
ф альш ивит и, ф арисейст вуват и,
лукавит и , хи т р уват и, двоїт и;
насм іхат ися, глузува т и , кепкува­
т и, висм ію ват и, зуб оска ли т и ,
хихикат и, ж арт уват и, глум ит и­
ся, ір о н ізува т и , є хи д ст ву ва т и ,
потішатися;
• прислівникові:
обов’язково, неодм інно, конче,
доконче, нем инуче, на п евн е, без­
сумнівно;
зрозуміло, доступно, прист упно, до­
хідливо, ясно, прозоро, популярно;
назавж ди, навіки, навічно, навіки-
віків, на віки вічні, назовсім , безпо­
воротно, без вороття;
• прийменникові:
біля, коло, побіля, б лизько, обабіч,
край.
Багатозначне слово може входити
до складу різних синонімічних рядів.
Наприклад:
спів т ихий — неголосний, слаб­
кий, приглуш ений, ледве чут ний;
чоловік т ихий — неголосний,
сл у хн я н и й , ла гід н и й , сп о кій н и й ,
мовчазний, покірний;
т
Лексикологія
сон т и хи й — сп о кій н и й , безт ур­
ботний, м и р н и й , солодкий, легкий;
хід (хода) т и х и й — безш ум ний,
п овільний, н е к в а п л и в и й , нечут ­
ний тощо.
Синоніміка — це сукупність си­
нонімів, наявних у мові.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.