Новий довідник: Українська мова. Українська література

Пароніми

Пароніми (від грецьких para —
біля, поруч та опута — ім’я) — це
слова, подібні між собою за зву­
чанням і написанням, але різні за
значенням.
У вузькому розумінні цього термі­
на — це схожі спільнокореневі слова:
адресант — той, хто пише листа,
телеграму тощо;
адресат — той, кому пишуть;
ефективний — результативний;
ефектний — показний, виразний;
музикальний— той, хто має здатність
сприймати музику
(музикальний слух);
музичний — той, що стосується му­
зики (музична школа );
еміграція — масове переселення з
батьківщини в іншу
країну;
імміграція — від’їзд іноземців для
постійного проживання;
економний — ощадливий;
економічний— те, що стосується
економіки.
У широкому розумінні пароніми —
це будь-які (тобто як споріднені, так і
неспоріднені) схожі за формою слова:
125
УКРАЇНСЬКА МОВА
компанія — кампанія, варта —
вахта, промінь — пломінь,
мимохіть — мимохідь, бурун —
буран, боцман — лоцман.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ!
Значення найуживаніших слів-паронімів і їхнє
правильне використання в усному й писемному
мовленні.
Авторитарний — владний, який утверджуєть­
ся силою влади (автори­
тарний уряд)]
авторитетний — який користується автори­
тетом, заслуговує на довіру
(авторитетний викладач).
письмове, переважно юві­
лейне привітання, звернене
до особи, установи;
місце проживання особи
або місце розміщення уста­
нови; напис на конверті,
бандеролі.
— коротка, стисла характерис­
тика змісту статті, книжки;
— система умовних позначень;
догана, повчання людині,
що припустилася якоїсь |
помилки.
Будівельник — людина, яка мас будівельну
спеціальність (досвідчений
будівельник);
— узагальнена назва для люди­
ни, яка бере участь у спо­
рудженні чогось; творець
(будівник нового життя);
— архітектор; засновник,
творець,.
— будівля над мінеральним
джерелом, обладнана для
приймання лікувальних вод;
— водостічна канава вздовж
шляху чи залізничного
полотна.
Адрес
адреса
Анотація
нотація
будівник
будівничий
Бювет
кювет
Виборний —
виборчий —
Вимисел —
домисел —
Вистава —
виставка —
Відпуск
відпустка
Військовий
воєнний —
Віршований —
віршовий —
Гірницький —
гірничий —
Громадський —
громадянський —
Група
який обирається голосуван­
ням на якусь посаду (ви-
борний орган)\
який стосується виборів, їх
о рганізації та проведення
(виборча дільниця, бюле­
тень, кампанія).
те, що вигадане;
здогад, заснований на при­
пущенні, міркуваннях,
твір театрального мистецтва,
спектакль;
публічний показ спеціально
підібраних предметів і місце
для нього.
видача, продаж чого-небудь;
звільнення на певний час від
роботи.
який стосується війська,
установлений в армії (вій­
ськова дисципліна )]
■ який стосується війни (воєн­
на інтервенція).
– написаний віршем (віршова­
ний твір)]
– який стосується вірша, його
форми, структури (віршовий
розмір).
який стосується гірника,
пов’язаний з ним (гірниць­
кий колектив)]
пов’язаний з вивченням,
видобутком і використанням
корисних копалин (гірнича
промисловість).
який стосується суспільства,
громади чи окремого ко­
лективу (громадський діяч);
який стосується громадяни­
на чи члена суспільства
(громадянський обов’язок)■
сукупність осіб, предметів;
126
Лексикологія
трупа
Дистанція
інстанція
Досвідчений
освічений
Дружний
дружній
Знаменитий
знаменний
Інформативний
інформаційний
їда
їжа
Книжковий
книжний
Контингент
континент
Корисливий
корисний
Людний
– колектив артистів театру
(балетна трупа).
– відстань, проміжок між
чим-небудь;
– щабель у системі підлеглих
один одному органів.
– який має життєвий досвід;
– який має освіту, здобув
знання.
– згуртований, одностайний
(дружний клас)\
– доброзичливий, дружелюб­
ний (дружній потиск руки).
– який має славу, популярність
(знаменитий композитор)-,
– дуже важливий, видатний
(знаменний день).
– який наповнений інфор­
мацією (інформативний
виклад)’,
– який містить, опрацьовує
інформацію (інформацій­
не бюро).
– споживання їжі;
– харчі.
– який стосується книжки,
пов’язаний з нею (випускає
книжки або торгує ними)
(книжковий ярмарок);
– характерний для писемно-
літературного викладу
(книжний стиль).
■ сукупність людей, що ста­
новить якусь однорідність;
материк.
який прагне до власної
вигоди, робить заради на­
живи (корислива людина);
який приносить користь
(корисний довідник).
багатолюдний (людний
проспект)’,
людяний — доброзичливий, чуйний до
інших (людяний учинок).
Мимохідь — проходити мимо по дорозі,
побіжно;
мимохіть — без певного наміру, мимо­
волі, несвідомо.
На протязі — під дією різкого струменя
повітря, що продуває (сто­
яти на протязі)’,
протягом — упродовж певного часу три­
вання дії чи процесу (про­
тягом тижня).
Пам’ятка — предмет матеріальної куль­
тури, що зберігся;
пам’ятник — архітектурна або скульптур­
на споруда на честь когось.
Плутати — безладно переплітати нит­
ки; уносити неясність, по­
милятися;
путати — стягувати путами — ре­
менями.
Посмішка — глузливий вираз обличчя,
що відбиває кепкування,
іронію; насмішка;
усмішка — порух м’язами обличчя,
який виражає радість,
задоволення.
Програмний — який містить у собі програ­
му (програмний документ);
програмовий — який є в навчальній про­
грамі (програмовий мате­
ріал з фізики)’,
програмований — який здійснюється за допо­
могою програмування (про­
грамоване навчання).
Публіцистичний — який стосується публіцис­
тики як роду літературної
творчості (публіцистичний
жанру,
публічний — прилюдний (публічний
виступ).
Рідкий — який перебуває у стані ріди­
ни (рідкий розчин).
УКРА ЇНСЬКА МОВА
рідкісний — який трапляється дуже рідко
(рідкісний метал).
Свідоцтво — офіційний документ, який
підтверджує якийсь факт;
свідчення — факт, що підтверджує щось,
доказ.
Сердечний — сповнений доброзичливості,
чуйності, щирий, вірний
(сердечний приятель)’,
сердешний — який викликає співчуття, не­
щасний (сердешна Катерина)’,
серцевий — який стосується серця; по­
в’язаний з хворобами серця
(серцевий м ’яз).
Степінь — добуток двох, трьох і більше
однакових співмножників;
ступінь — крок; посада і звання; порів­
няльна величина.
Тактичний — який стосується тактики
(тактична боротьба)’,
тактовний — який володіє почуттям міри,
вміє поводитися (тактовна
людина);
Талан — доля, щастя, удача;
талант — обдаровання, природні
здібності.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.