Новий довідник: Українська мова. Українська література

Активна лексика

Активна лексика — це слова пов­
сякденного вжитку, які не мають
значення давності або новизни. Вони
становлять ядро словникового скла­
ду мови. До активної лексики нале­
жать не лише слова, якими постійно
користуються всі носії мови, незалеж­
но від фаху, віку, статі (хліб, молоко,
яблуко, м орква, дорога, т ролейбус,
метро, повіт ря, дощ, бат ько, мати,
діт и, син, дочка, великий, солодкий,
широкий, рідний, чит ат и, ходити,
співат и, сьогодні, вчора, т ут , там
тощо), а й ті, що вживаються в різних
галузях науки, мистецтва, вироб­
ництва (синус, косин ус, т рикут ­
ник, діагональ, перпендикуляр, кут;
корінь, суф ікс, преф ікс, ім енник,
дієслово, закінчення, відм інок, речен­
ня, кома, тире).
Активна лексика об’єднує як спо­
конвічно українські слова, так і чис­
ленні групи запозичених. Головна її
ознака — регулярне використання в
якійсь сфері діяльності людини.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.