Новий довідник: Українська мова. Українська література

Виробничо-професійна лексика

Ця лексика охоплює кількісно ве­
лику групу слів, що вживаються на
позначення знарядь і матеріалів пра­
ці, процесів виробництва, характер­
них для різних професій і спеціаль­
ностей. Наприклад:
боронування, обмолот, косовиця,
хімічні добрива (у працівників сіль­
ського господарства); домна, мартен,
вагранка (у металургів), штрек, ан­
трацит, вуглекомбайн (у шахтарів),
бетон, риш т ування (у будівель­
ників), камбуз, такелаж, докер, рея
(у моряків), педрада, клас, журнал,
оцінка, дошка, семестр (у педагогів).
Окрему групу виробничо-профе­
сійної лексики становлять терміни
Лексикологія
слова, що мають чітко окреслене
спеціальне значення й називають по­
няття з різних галузей науки, тех­
ніки, мистецтва, як-от:
звук, морфема, присудок, займен­
ник, пряма мова (мовознавчі термі­
ни); швидкість, ом, ампер (фізич­
ні); кіль, палуба, лінкор (морські).
Сукупність термінів, уживаних у пев­
ній галузі, називають термінологією.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.