Новий довідник: Українська мова. Українська література

Твірна основа і словотворчі афікси

Твірна основа — спільна частина
твірного і похідного слів (графічне
позначення— ‘ 1).
Словотворчі афікси — ті елементи,
якими похідне слово відрізняється
від твірного (граф ічне п означен­
ня — 7Г).
До словотворчих афіксів належать:
префікс, суфікс, інтерфікс (сполучна
голосна у складних словах), постфікс
( ся, -небудь).
МІРКУЙЇЕТАКЇ
Для того щоб визначити твірну основу, треба
співставити твірне і похідне слова й виділити в
них спільну частину. Так, у парі слів правда \
правдивий твірною основою є правд-, а в парі
правдивий і правдивість твірна основа — прав,
див-. Похідне слово предобрий відрізняється
від твірного добрий префіксом пре-. Тут слово­
творчим афіксом є префікс пре-. Похідне слово
казковий відрізняється від твірного казко
суфіксом -ов (ий). Тому в наведеному прикладі
словотворчим афіксом виступає суфікс -ов. В
інших похідних словах аф іксом м оже бути
префікс і суфікс одночасно: похідне прибереж­
ний і твірне берег. Аф ікси — префікс при- і
суфікс -н-.
Твірна основа може бути похідною (наявні
афікси) і непохідною (один корінь).
УВАГА!
У слові може бути кілька твірних основ:
чорноморський (від Чорне море), машино­
будівний (від машини будувати).
РОЗРІЗНЯЙТЕ!
Поняття «твірне слово» і «твірна основа» не то­
тожні. Проте твірною основою (ТО) може бути й
ціле твірне слово (ТС). Зверніть увагу, що в наве­
дених нижче прикладах твірне слово й твірна ос­
нова збігаються (ТО = ТС).
Крим кримський
креслити накреслити
звичайно надзвичайно
хто хто-небудь

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.