Новий довідник: Українська мова. Українська література

Словотвірний ланцюжок, слово­ твірне гніздо та словотвірний тип

Словотвірний ланцю ж ок — це ряд
слів, кож н е з н аступ н и х якого є
похідним для попереднього.
Напрям стрілки — ►від твірного Д°
похідного:
154
Морфеміка. Словотвір
закон —* закон -н и и —* законн-іст ь;
білий —* ■біл-іш -ий —> біліш -а-ти —>
по-біліиіат и;
записник *— запис-н-ий «— запис <— за писат и писат и. Словотвірне гн ізд о — це сукуп­ ність сп іл ь н ок ор ен ев и х СЛІВ, роз­ міщених відповідно до послідовності їх творення: солоність солоний4 *солоно 4 V солонина— ►солонинний / * солончак— ►солончаковий сільС+соляний — солянка \^сіль (суть чогось) \ . засолити — ► засолений солити & недосолити недосолений ^ соління (дія) —► соління (їжа) Словотвірнії тип (модельний тип) — це сукупність р ізн о к о р ен еви х слів, утворених одним способом з викорис­ танням одного словот ворчого аф ікса. Слова березови й , вербови й, липовий, калиновий належ ать до одного сло­ вотвірного ти пу прикм етників, утво­ рених від ім ен н и к ови х твірних основ (берез-а, вер б а, л и п -а , к а л и н а ) за до­ помогою суф ікса -об-. Словотвірний тип становлять і слова навчання, чи­ тання, за в д а н н я , я к і утворені від дієслів (н а в ч а т и , чит ат и, за вдава­ ти) за допом огою суф ікса -а н н (я ). УВАГА! Можна навести ряди слів (наприклад, височина, горошина, козаччина), які не належать до однієї’ словотвірної моделі, тому що суфікс -ин- У них має різне словотвірне значення.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.