Новий довідник: Українська мова. Українська література

Схема словотвірного розбору слова

1. Визначити, до якої частини мови
належить слово.
2. Визначити твірне слово (із спорід-
нених — найближче).
3. Виділити в ньому твірну основу.
4. З ’ясувати словотворчі засоби
(афікси).
5. Визначити спосіб словотворення.
6. Проаналізувати фонетичні зміни
при словотворенні (якщо відбулися).
7. Зробити умовний графічний запис
словотвірного аналізу.
Зразки розбору:
Подорожник
1. Іменник.
2. Дорога.
З .Дорог-.
4. Префікс по- і суфікс -ник.
5. Морфологічний (префіксально-
суфіксальний).
6. Чергування приголосних г — ж.
7. Подорожник *— дорога.
Миролюбний
1. Прикметник.
2. Мир любити.
3. Мир і люб-.
4. Інтерфікс (сполучний голосний) о і
суфікс -к-.
5. Морфологічні: основоскладання +
суфіксальний.
6. Миролюбний *- мир любити.
Граматика: морфологія, синтаксис
ПАМ ЯТАИТЕ!
дналіз слова за будовою — це вичленовування
частин (морфем), з яких слово складається, а
словотвірний р о з б ір передбачає з’ясування про­
цесу творення нового слова.
розрізняйте морфемний і словотвірний ана­
ліз слова.
Морфемний Словотвірний
пр^чидовШ пречудовий «т чудовий
^ . А Г – Г – ,
Јатінок0 затінок — тінь
міюдіст^д молодість молодий
ЛосаджеуШИ посаджений <— 'посадити ✓-'ч/’Ч І--- 1 'пииіцчц пишучи «— писати -./-чАА ^ І І « ма/іки змалку <— малии криголам0 криголам *— кригу.'ламати і ----7\ роперечитцватц поперечитувати *- перечитувати

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.