Новий довідник: Українська мова. Українська література

Частини мови: спільне та відмінне

Частини мови — це основні лекси­
ко-граматичні розряди (категорії,
класи, групи) слів.
Принципи поділу слів на частини
мови:
1. Смисловий (семантичний, лексич­
ний) — характеризує лексичне
значення слова або його відсут­
ність; що слово називає: предмет,
його ознаку, кількість, дію чи стан
тощо.
2. Морфологічний — своєрідність
граматичної (морфологічної) фор­
ми слова: носієм яких граматич­
них значень є слово.
3. Синтаксичний — типова синтак­
сична функція слова: у ролі якого
члена речення воно найчастіше
виступає.
4. Словотворчий — специфічні для
певної групи слів способи творення
та словотворчі засоби.
Отже, в основу поділу слів на час­
тини мови покладено принцип єд­
ності лексичного й граматичних зна­
чень слова, тобто найістотніші ознаки,
що характеризують слово як одини­
цю мови.
У сучасній українській мові
виділяють десять частин мови.

УВАГА!
При визначенні частин мови жоден з названих
вище принципів не може бути вирішальним ”
треба одночасно враховувати всі ознаки.
Крім того, варто пам’ятати, що в граматичній бУ’
дові мови відбуваються зміни. У процесі різно-
166
Граматика: морфологія,
анітних зв’язків окремі слова можуть утрачати
свої граматичні ознаки, категорії і набувати но­
вих ознак та нового змісту, а у зв’язку з цим —
переходити з однієї частини мови в іншу. Спос­
терігається, наприклад, перехід прикметників і
дієприкметників в іменники (учительська, уче­
ний), іменників — у прислівники (літом, ран­
ком), прислівників — у прийменники (сад нав­
коло школи) тощо.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.