Новий довідник: Українська мова. Українська література

Неповнозначні (службові) частини мови

Прийменник — визначає відно­
шення між словами в реченні:
до. на, у, при, попід, задля, посеред,
з-над, з-поміж, залежно від, у зв’яз­
ку з, незважаючи на…
Я запитую в себе, питаю у вас,
у людейЛ
Я питаю в книжок,
роззираюсь на кожній сторінці:
Де той рік, де той місяць,
той проклятий тиждень і день,
Коли ми, українці, забули,
що ми — українці?
І що є в нас душа, повна власних
чеснот і щедрот,
І що є у нас дум ка,
яка ще од Байди нам в’ється
І що ми на Вкраїні —
таки український народ,
А не просто населення,
як це у звіт ах дається.
В. Баранов.
Сполучник — сполучає однорідні
члени речення і прості речення в
складному:
і, й, та, а, але, проте, або, чи, то-
то, щоб, якщо, якби, бо, адже, як,
мов, нібито, неначебто, оскільки,
тому що, через те що.
Живи та міцній,
Українська державо!
Вмирали у битвах мільйони
борців,
Щоб стяг синьо-жовтий
піднявсь величаво
Й над Києвом стольним віки
майорів.
П. Тимочко.
Частка — надає певних смислових
відтінків реченню або його членам,
утворює окремі граматичні форми чи
нові слова:
це, ось, би, ж, невже, лише, тільки,
не, ні, хай, нехай, -будь, -небудь, -бо,
-но, -таки.
Навіть на останнім рубежі
Промінь віри в нас ще не погас.
Боже, Україну збережи!
Господи, помилуй нас!
Т. Петриненко-
168
Гоаматика: морфологія, синтаксис
Слова, що належать до неповнознач-
них частин мови, на думку більшості
мовознавців, лексичного значення не
мають, на питання не відповідають і не
виступають окремими членами речен­
ня. Вони виконують лише службову
функцію — є граматичними засобами
вираження зв’язків і відношень між
словами в реченні або ж надають ре­
ченню чи окремим його частинам
смислових та емоційних відтінків.
Вигук — безпосередньо виражає по­
чуття і волевиявлення людини, не на­
зиваючи їх. Не належить ні до повно­
значних, ні до службових частин мови:
о, ой, ах, ну, гей, овва! ага! ура!
геть! годі! на добраніч, до побачення.
О Україно, о рідний краю!
Чи знаєш ти, що я одна вмираю
Серед оцих чужих сосон?
Чи знаєш, що в чужій землі спочину,
А за свою молюсь довік життя?
Н. Лівицька-Холодна.
А ми тую червону калину
підіймемо,
А ми нашу славну Україну,
гей, гей, розвеселимо!
Е. Чернецький.
За морфологічними ознаками сло-
Ва Всіх частин мови поділяють на
змінювані і незмінювані.
До змінюваних належать: імен­
ник, прикметник, числівник, зай­
менник, дієслово (самостійні).
До незмінюваних належать: при­
слівник (самостійна), прийменник,
сполучник, частка (службові), вигук
і звуконаслідувальні слова.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.