Новий довідник: Українська мова. Українська література

Абстрактні іменники

Слова із значенням назв процесів,
ознак, властивостей, які не належать
до конкретних предметів і мисляться
поза зв’язком з ними, називають абс­
трактними. Вони називають узагаль­
нені поняття, що не сприймаються без­
посередньо органами чуття людини.
Більшість іменників з абстракт­
ним значенням — це слова з похідни­
ми основами прикметникового або
дієслівного походження із суфіксами
-ість, -анн(я), -енн(я), -інн(я),
ств(о), зтв(о), -цтв(о), -изм, -ізм,
-ощ(і) тощо:
ввічливість, щедрість, читання,
бажання, мислення, натхнення,
видіння, сумління; суспільство,
мистецтво, убозтво, козацтво,
туризм, романтизм, соціалізм, ар­
хаїзм, прикрощі, хитрощі.
Меншу групу іменників з абстракт­
ним значенням становлять слова з не­
похідними основами:
воля, ідея, сила, дух, мир, честь.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.