Новий довідник: Українська мова. Українська література

Зразки відмінювання іменників II відміни

Однина
Тверда група:
Н. степ, командир, батько, Артем,
вікно
Р. степу, командира, батька, Арте-
ма, вікна
Д. степові (-у), командирові ( у ), ба­
тькові (-у), Артемові (-у), вікну
185
УКРАЇНСЬКА МОВА
3. степ, командира, батька, Арте­
ма, вікно
О. степом,, командиром, батьком,
Артемом, вікном
М. (на, у, при) ст епу, командирові
( у ), бат ькові (у), Арт емові
( у ), в ік н і
Кл. степе, командире, батьку, Арте­
ме, вікно
М’яка група:
Н. учень, край, лікар, Андрій, море,
знання
Р. учня, краю, лікаря, Андрія, моря,
знання
Д. учневі (-ю), краю ( є в і) , лікареві
( ю), Андрієві ( ю), морю, знанню
3. учня, край, лікаря, Андрія, море,
знання
О. учнем, краєм, лікарем, Андрієм,
морем, знанням
М. (на, у, при) учневі (-і, -ю), краї
(ю), лікареві ( і, -ю), А ндрієві
( ю), морі (ю), знанні
Кл. учню, краю, лікарю, Андрію, мо­
ре, знання
Мішана група:
Н. дощ, читач, пісняр, Тиміш, плече
Р. дощу, читача, пісняра, Тимоша,
плеча
Д. дощеві ( у ), читачеві ( у), пісня­
реві ( у), Тимошеві ( у ), плечу
3. дощ, читача, пісняра, Тимоша,
плече
О. дощем, читачем, піснярем, Ти-
мошем, плечем
М. (на, в, при) дощі, читачеві (-у), ліс.
няреві (-у), Тимошеві ( у ), плечі
Кл. дощу, читачу, пісняре, Тимоше,
плече
Множина
Тверда група:
Н. степи, командири, батьки, Арте­
мы, вікна
Р. степів, командирів, батьків, Ар-
темів, вікон
Д. степам, командирам, батькам,
Артемам, вікнам
3. степи, командирів, батьків, Ар-
темів, вікна
О. степами, командирами, батька­
ми, Артемами, вікнами
М. (на, в, при, по) степах, команди­
рах, батьках, Артемах, вікнах
Кл. степи, командири, батьки, Арте­
ма, вікна
М’яка група:
Н. учні, краї, лікарі, Андрії, моря,
знання
Р. уч н ів, країв, л ік а р ів , Андріїв,
морів, знань
Д. учням , краям , л ік а р я м , Анд­
ріям , морям, знанням
3. учнів, краї, лікарів, Андріїв, мо­
ря, знання
О. учнями, краями, лікарям и, Анд­
ріям и, морями, знанням и
М. (на, у, при) учнях, краях, ліка­
рях, Андріях, морях, знаннях
Кл. учні, краї, лікарі, А ндрії, моря,
знання
186
Мішана група:
дощі, чит ачі, піснярі, Тимоіиі,
плечі
р, дощів, чит ачів, піснярів, Тимо-
шів, плечей ( пліч )
Д. дощам, читачам, піснярам, Ти-
мошам, плечам
3. дощі, чит ачів, піснярів, Тимо-
шів, плечі
0. дощами, читачами, піснярами,
Тимошами, плечима
М. (на, у, при) дощах, читачах,
піснярах, Тимошах, плечах
Кл. дощі, чит ачі, піснярі, Тимоиіі,
плечі
Відмінкові закінчення іменників
II відміни різноманітні, синонімічно
багаті, що дозволяє стилістично вдос­
коналювати висловлене чи написане.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.