Новий довідник: Українська мова. Українська література

Правопис іменникових суфіксів

Орфограма и
Суфікси -ник, -івник, -чик, -щик
Уживані на означення людей за ро­
дом занять чи фахом, в іншомовних сло­
вах пишемо за правилом «дев’ятки»:
198
підводник, працівник, фронтовик
письменник, історик, фізик,
але:
хім ік, прозаїк.
Орфограма и
Суфікси -ик, -чик, -ичк, -ичок
Ці суфікси вносять у значення слова
відтінок зменшеності або пестливості:
братик, хлопчик, пальчик, коши­
чок, вузличок, вогничок, возичок.
Орфограма и
Суфікс -ив-
Виражають збірні поняття (ма­
теріал чи продукт праці):
печиво, морозиво, меливо, прядиво,
мереживо, коливо, вариво,
але:
марево.
Орфограма и
Суфікс -ин-
• Функціонують: в іменниках жіно­
чого роду (істоти, назви, рослин,
проміжків часу). Наприклад:
людина, бояриня, берегиня, ліщина,
квасолина, озимина, година;
• в іменниках чоловічого роду типу
харків’янин, росіянин, татарин.
Орфограма -нн-
Суфікс -инн (я )
Уживаний у назвах збірних понять.
бурячиння, картоплиння, кукурУ’
дзиння, шумовиння.
Граматика: морфологія, синтаксис
Орфограма -нн-
Суфікс -інн (я )
Виступає в іменниках, утворених:
. від дієслів;
, ВІД іменників із суфіксом -інь.
Наприклад: ходіння, мерехтіння;
коріння, каміння, проміння.
Орфограма -нн-
Суфікси -ання ( я н н я ), -ення
Уживані на означення абстракт­
них понять, утворених від дієслів:
читання, гуляння, мислення, звер­
нення, попередження.
Орфограма н
Суфікс -ен-
Фунціонують у назвах малих істот:
кошеня, каченя, гусеня, вовченя,
зайченя, лисеня.
Орфограма е, є
Суфікси -ечк-, -ечок- (-єчок)
Уживані в здрібніло-пестливих
іменниках (після букви, що позначає
м’який приголосний та шиплячий):
стежечка, діжечка, віконечко, сло­
вечко, вершечок, краєчок.
Орфограма о
Суфікси -очк-, -очок-
Виступає після твердих приголос­
них в іменниках здрібніло-пестливо-
г° значення:
квіточка, куточок, садочок, дубочок.
Орфограма о
Суфікс -ок
Уживаний в іменниках чоловічого
роду з випадним о:
пеньок (пенька), кілок (к іл к а ),
стручок (стручка), бережок (бе­
режка ).
Орфограма ь
Суфікси -ець (-ець), -івець, -овець
У кінці наведених суфіксів пише­
мо м’який знак:
хлопець, бельгієць, фахівець, на­
родовець, красень, учитель, люби­
тель, чесність.
Орфограма ь
Суфікси -еньк-, -оньк-
Виступають в іменниках, що ма­
ють значення пестливості:
серденько, ніченька, тополенька,
зіронька, голубонька.
Орфограма и
Суфікси: -ир, -ист-, -изм
Ці іншомовні суфікси виступають
після приголосних д, т, з, с, ц, ч, ш,
ж,р (правило «дев’ятки*):
командир, гімназист, пейзажист,
таксист, класицизм.
Орфограма і
Суфікси -ір, -іст, -ізм
Пишемо після решти приголосних:
піаніст, гарнір, пломбір, модернізм.
УКРА ЇНСЬКА МОВА
але:
в утвореннях від власне україн­
ських коренів пишемо -ист, -изм:
боротьбист, побутовизм, речовизм.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.