Новий довідник: Українська мова. Українська література

Пишемо через дефіс

1. Іменники, що означають спеціа-
льність, професію (прикладки):
лікар-т ерапевт , інж енер-елект■
рик, хімік- органік, учитель-фізи11-
2. Іменники, що означають державні
посади, наукові, військові звання:
прем’єр-мініст р, генерал-лейтпв’
Грама тика: морфологія, синтаксис
нант, генерал-губернатор, контр-
адмірал, унтер-офіцер, член-корес-
пондент.
3. Іменники, що означають проти­
лежні за змістом поняття:
купівля-продаж, експорт-імпорт;
4.Іменники, що означають одне
поняття:
батько-мати (батьки), хліб-сіль
(гостинність), щастя-доля (талан).
5. Іменники, що означають складні
одиниці виміру:
тонно-кілометр, кіловат-година,
людино-день,
але:
трудодень.
6. Іменники, що означають назви
рослин:
євшан-зілля, чар-зілля, мати-й-ма-
чуха, люби-мене (повна назва квіт­
ки — люби-мене-не-покинь).
7. Іменники, що означають казкових
персонажів:
Лисичка-Сестричка, Зайчик-Побі-
гайчик, Івасик-Телесик.
8. Словосполучення, у яких перше
слово є носієм певної прикмети (оз­
наки, особливості) того, що назва­
но другим словом:
буй-тур, жар-птиця, дизель-мотор,
свят-вечір (і святвечір).
9- Іменники з першою складовою час­
тиною віце-, екс-, лейб-, максі-,
міді-, міні-, обер
віце-президент, екс-чемпіон, міні-фут­
бол, міді-спідниця, обер-лейтенант.
їй Іншомовні назви проміжних сто­
рін світу:
норд-вест, норд-ост.
11.Першу частину складного слова,
яке пишемо разом або через дефіс,
коли далі йде слово з такою ж дру­
гою частиною:
радіо- й телеапаратура, тепло- й
гідроелектростанція, водо- й енер­
гопостачання, баро- й термокамера.
12. Терміни, до складу яких уходить
літера алфавіту:
альфа-промені, бета-залізо, гамма-час-
тинки, гамма-глобулін, ікс-проміння,
але:
дельтаплан, альфатрон, гамма-
грама, гаммаграфія.
13.Складні прізвища та географічні
назви:
Косач-Квітка, Квітка-Основ’янен-
ко, Корсунь-Шевченківський, Пере-
яслав-Хмельницький.
Коли ж до складу таких топонімів
уходять компоненти ново-, старо-,
верхньо-, нижньо-, мало-, велико-,
то вони пишуться разом:
Новобіличі, Староконстянтинів,
Верхньодніпровськ.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ!
Слова, що пишемо через два дефіси:
Ростов-на-Дону, Франкфурт-на-Майні, Ріо-
де-Жанейро, Па-де-Кале, альфа- і бета-про­
мені, рок-н-рол.
Івано-Франківськ — івано-франківський,
але:
іванофранківець (мешканець міста).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.