Новий довідник: Українська мова. Українська література

Якісні прикметники

Якісними називають прикметни­
ки, що безпосередньо виражають оз­
наку, яка може виявлятися в більшій
чи меншій мірі:
ясний — ясніший — най ясніший;
сміливий — більш сміливий –
найбільш сміливий;
приємний — менш приємний –
найменш приємний.
Якісні прикметники утворюють
кілька тематичних груп, виражаючи:
• ознаки кольору, розміру, ваги і
зовнішніх особливостей предмета,
що сприймаються органами зору:
червоний, зелений, малий, широкий,
важкий, легкий, кривий, круглий;
ознаки предметів за смаковими
якостями:
солодкий, кислий, гіркий, солоний,
смачний;
• ознаки предметів за фізичними
властивостями, що сприймаються
органами дотику, слуху, нюху:
гострий, твердий, голосний, ти­
хий, писклявий, гучний, запашний;
» вікові ознаки людей, їхні риси ха­
рактеру:
молодий, старий, розумний, сумний,
мужній, лагідний, настирливий;
• фізичні якості істот, властивостей
предметів:
здоровий, меткий, худий, сліпий,
кривий, стрункий, прямий;
• загальну оцінку:
поганий, гарний.
Для якісних прикметників хараК’
терні такі лексико-граматичні
особливості:
1. Мають ступені порівняння (вищии
і найвищий), що означають різну
міру вияву в предметі ознаки,
якості, властивості:
щедрий — щедріший —
щедріший.
2. Від них творяться похідні прик;
метники за допомогою суфіксів
префіксів (зменшено-пестливі та
збільшено-згрубілі форми):
204
Граматика: морфологія, синтаксис
чистенький, чистісінький, чис-
тюсінький, пречистий; здоровен­
ний, худющий.
3. Багато якісних прикметників ут­
ворюють антонімічні пари:
близький — далекий, широкий —
вузький, високий — низький, гаря­
чий — холодний, веселий — сум­
ний, багатий — бідний.
4. Від якісних прикметників можна
утворити іменники з абстрактним
значенням (добрий — доброта, ши­
рокий — широчінь, новий — новиз­
на, молодий — молодість), а також
означально-якісні прислівники
(чуйний — чуйно, духмяний — дух­
мяно, гарячий — гаряче, терпля­
чий — терпляче).
5. Такі прикметники можуть при­
єднувати прислівники зі значен­
ням міри або ступеня вияву ознаки
(трохи, дуже, занадто, дещо, злег­
ка, винятково, особливо, зовсім), а
також займенники такий, який:
трохи суворий, дуже блідий, занад­
то сором’язливий, надзвичайно при­
вабливий, винятково працьови­
тий, особливо вдалий, зовсім неяс­
ний, який безталанний.
6- Невелика група якісних прикмет­
ників може мати коротку форму:
дрібний — дрібен, зелений — зелен,
ясний — ясен, повний — повен.
‘•Можуть виражати інтенсивність
ознаки сполуками типу:
добрий — предобрий, міцний —
преміцний, тихий — тихенький.
8. Якісні прикметники бувають не­
похідні (дикий, скупий, гострий,
важливий) і похідні (рухливий, го­
лосистий, головний, безсилий, хо­
лодний, зернистий, жилавий).
УВАГА!
Не всі якісні прикметники мають такі властивості.
Однак відносні й присвійні не мають жодної з них.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.